نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-5- فرضیه های تحقیق.. 8

1-6- روش تحقیق.. 9

1-7- نحوه و ابزار گردآوری اطلاعات… 9

1-8-  قلمرو تحقیق.. 10

1-9- تعریف متغیرهای تحقیق.. 10

2-1- مقدمه. 17

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول- مبانی نظری تحقیق.. 18

2-2- تعاریف بودجه. 18

2-3- تاریخچه بودجه نویسی در ایران.. 19

2-4- روش های تنظیم بودجه. 22

2-4-1) بودجه ریزی افزایشی.. 24

2-4-2) بودجه ریزی برنامه ای.. 25

2-4-3) بودجه ریزی بر مبنای صفر. 26

2-4-4) روش طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه ریزی(PPBS) 27

2-5- دیدگاه نظریه‏پردازان در رابطه با بودجه‏ریزی.. 28

2-6- ویژگی‏های یک سیستم بودجه‏ریزی مناسب… 30

2-7- مسایل و مشکلات نظام بودجه‏ریزی ایران.. 31

2-8- تعاریف بودجه ریزی عملیاتی.. 34

2-9- خاستگاه بودجه ریزی عملیاتی.. 38

2-10- اهداف و مزایای بودجه ریزی عملیاتی.. 40

2-11- فرآیند سیستم برنامه‏ ریزی، طرح‏ریزی و بودجه‏ریزی عملیاتی.. 41

2-12- عناصر و مولفه های استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی.. 44

2-12-1- برنامه ریزی: 44

2-12-2- تحلیل هزینه ها: 46

2-12-3- تحلیل درآمدها: 46

2-13- نقاط قوت و ضعف بودجه‏ریزی عملیاتی.. 47

2-14- الزامات پیاده‏سازی بودجه‏ریزی بر مبنای عملکرد. 49

2-15- عوامل مؤثر در پیاده‏سازی بودجه‏ریزی بر مبنای عملکرد. 50

2-16- عوامل مؤثر بر اجرای موفق بودجه‏ریزی عملیاتی با بهره گرفتن از مدل «شه»: 54

2-16-1- توانایی برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی.. 54

2-16-1-1- توانایی ارزیابی عملکرد: 55

2-16-1-2- توانایی نیروی انسانی: 55

2-16-1-3- توانایی فنی: 56

2-16-2- اختیار برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی : 56

2-16-2- 1- اختیار قانونی: 57

2-16-2- 2- اختیار رویه ای: 57

2-16-2- 3- اختیار سازمانی: 58

2-16-3- پذیرش برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی: 59

2-16-3- 1- پذیرش سیاسی: 59

2-16-3- 2- پذیرش مدیریتی: 60

2-16-3- 3- پذیرش انگیزشی: 61

2-17- چالشهای بودجه ریزی عملیاتی.. 61

بخش دوم- پیشینه تحقیقات انجام شده. 65

2-18- تحقیقات خارجی.. 65

2-19- تحقیقات داخلی.. 66

بخش سوم- جمع بندی و مدل مفهومی تحقیق.. 70

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 72

3-2- روش تحقیق.. 73

3-3- مراحل انجام تحقیق.. 73

3-4- روش های جمع آوری اطلاعات… 75

3-5- ابزار اندازه گیری.. 75

3-6- روایی (اعتبار) و پایایی پرسشنامه. 76

3-7- طیف پرسشنامه. 78

3-8- جامعه آماری.. 79

3-9- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه: 79

3-10- روش نمونه‌گیری: 81

3-11- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات: 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 84

4-2- بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. 84

4-2-1- جنسیت… 84

4-2-2- سطح تحصیلات.. 86

4-2-3-  نوع استخدام. 87

4-2-4-  وضعیت تاهل: 89

4-2-5- سنوات خدمت… 90

4-3- بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. 91

4-4- آزمون فریدمن: 106

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 109

5-2- نتایج فرضیه های تحقیق.. 109

5-3- پیشنهادات تحقیق.. 114

5-3-1- پیشنهادات کاربردی و اجرایی.. 114

5-3-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 115

5-4- محدودیت های تحقیق.. 115

5-4-1- محدودیت های ذاتی: 115

5-4-2- محدودیت های اجرائی: 115

پیوست ها. 122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                     صفحه

جدول 2-2) چالش‏های بودجه‏ریزی.. 62

جدول 3-1) نحوه سنجش فرضیه های تحقیق در پرسشنامه. 76

جدول 3-1) آلفای کرونباخ پرسشنامه. 78

جدول 3-2) مقیاس سنجش نگرشها بر اساس طیفبندی لیکرت… 79

جدول 4-1): جدول فراوانی مربوط به جنسیت در جامعه هدف… 85

جدول 4-2): جدول فراوانی مربوط به سطح تحصیلات… 86

جدول 4-3): جدول فراوانی مربوط به نوع استخدام در جامعه هدف… 88

جدول 4-4): جدول فراوانی مربوط به وضعیت تأهل در جامعه هدف… 89

جدول 4-5): جدول فراوانی مربوط به سنوات خدمت در جامعه هدف… 90

جدول4-6): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در حالت کلی.. 92

جدول4-7): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین مدیران و معاونان. 92

جدول4-8): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین کارکنان کارشناس… 93

جدول4-9): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در حالت کلی.. 93

جدول4-10): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین مدیران و معاونان. 94

جدول4-11): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین کارکنان کارشناس… 94

جدول4-12): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در حالت کلی.. 95

جدول4-13): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین مدیران و معاونان. 96

جدول4-14): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین کارکنان کارشناس… 96

جدول4-15): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در حالت کلی.. 97

جدول4-16): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین مدیران و معاونان. 97

جدول4-17): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین کارکنان کارشناس… 98

جدول4-18): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در حالت کلی.. 98

جدول4-19): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین مدیران و معاونان. 99

جدول4-20): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین کارکنان کارشناس… 99

جدول4-21): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در حالت کلی.. 100

جدول4-22): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین مدیران و معاونان. 100

جدول4-23): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین کارکنان کارشناس… 101

جدول4-24): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در حالت کلی.. 101

جدول4-25): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین مدیران و معاونان. 102

جدول4-26): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین کارکنان کارشناس… 102

جدول4-27): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در حالت کلی.. 103

جدول4-28): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین مدیران و معاونان. 103

جدول4-29): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین کارکنان کارشناس… 104

جدول4-30): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در حالت کلی.. 104

جدول4-31): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین مدیران و معاونان. 105

جدول4-32): نتایج مربوط به آزمون تی تک نمونه ای در بین کارکنان کارشناس… 105

 

gdk; nhkg,n :

پایان نامه عوامل درونی و بیرونی موثر بر استقرار بودجه ریزی
  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی