نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

گرایش : مدیریت بازرگانی گرایش (مدیریت بیمه)

 

عنوان:

 

عوامل موثر بر توسعه بازار بیمه درمان تکمیلی بیمه معلم در استان لرستان

 

استاد راهنما :

 

جناب آقای دکترحسن صابری

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
متن پایان نامه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
مقدمه. ۲
 فصل اول: کلیات طرح ۴
۱-۱٫ مقدمه. ۵
۱-۲٫ بیان مسئله۵
۱-۳٫ اهمیت موضوع تحقیق و انجام تحقیق۸
۱-۴٫ اهدف پژوهش۸
۱-۵٫ مدل تحلیلی تحقیق ۱۰
۱-۶٫ فرضیه های تحقیق ۱۰
۱-۷٫ قلمرو تحقیق۱۱
۱-۸٫ برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۱
۱-۹٫ ابزار گرد آوری اطلاعات ۱۲
۱-۱۰٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳
فصل دوم: مطالعات نظری و پیشینه ی تحقیق. ۱۴
۲-۱٫ مقدمه ۱۵
۲-۲٫ بیمه سلامت ۱۷
۲-۴-۱٫ سیستم سلامت ۲۳
۲-۴-۲٫ اهداف ۲۳
۲-۴-۳٫ مقایسه ی وضعیت سیستم سلامت ایران با دنیا.۲۵
۲-۴-۴٫ تعریف سازمان بهداشت جهانی ۲۷
۲-۳٫ بازار بیمه بهداشت و درمان  ۲۸
۲-۵-۱٫ واسطه ها در بهداشت و درمان. ۳۰
۲-۵-۲٫ تقاضا برای بیمه بهداشت و درمان. ۳۲
۲-۵-۳٫ افزایش حق بیمه. ۳۴
۲-۵-۴٫ آگاهی در بازار بیمه. ۳۶
۲-۵-۵٫ تأمین کنندگان. ۴۱
۲-۵-۶٫ منابع مالی ۴۱
۲-۵-۷٫ رضایت مندی مشتری ۴۴
۲-۴٫ بیمه تکمیلی درمان گروهی در ایران۴۵
۲-۵٫ برخی از نشانه های عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی در کشور.۴۷
۲-۱۷٫ نقش تکمیلی بیمۀ اشخاص برای تامین اجتماعی۴۸
۲-۶٫ سوابق پژوهش ۵۴
الف-مطالعات داخلی ۵۴
ب-مطالعات خارجی ۵۷
 فصل سوم: روش تحقیق ۶۰
۳-۱٫مقدمه. ۶۱
۳-۲٫ روش تحقیق۶۲
۳-۳٫ جامعه آماری ۶۴
۳-۴٫ حجم نمونه. ۶۴
۳-۵٫ روش نمونه گیری۶۵
۳-۶٫ ابزار جمع آوری اطلاعات۶۵
۳-۷٫ اعتبار روایی و پایایی ۶۶
۳-۶-۱٫ روایی ۶۶
۳-۶-۲٫  پایایی ۶۸
۳-۸٫ روش گردآوری داده‌ها ۶۹
۳-۹٫ تابع آماره ۷۰
۳-۸-۱٫ آمار توصیفی ۷۰
۳-۸-۲٫ آمار استنباطی۷۰
۳-۸-۲-۱٫ آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 70
نحوه داوری ۷۱
۳-۸-۲-۲٫ آزمون میانگین یک جامعه.۷۱
آزمون فرضیه ها ۷۲
۳-۸-۲-۳٫ توزیع تی – استیودنت ۷۲
فصل چهارم: تجزیه، تحلیل داده ها ۷۴
مقدمه. ۷۴
۴-۱ . توصیف داده‌ها ۷۵
۴-۱-۱٫ آمار توصیفی متغیرهای دموگرافیک ۷۶
۴-۲-۱ توصیف کمی‌متغیرهای پژوهش. ۸۰
۴-۱-۲ توصیف کیفی متغیرها ۸۴
۴-۱-۲-۱ توصیف بعد معرفی افراد وکارکنان توسط سازمان ها.۸۴
۴-۱-۵ بررسی فرض نرمال. ۹۲
۴-۲ تحلیل داده‌ها (بررسی فرضیه‌های تحقیق). ۹۳
۴-۳ خلاصه فصل ۱۰۰
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۲
مقدمه۱۰۲
نتایج تحقیق ۱۰۳
۵-۲-نتایج  مربوط به توصیف متغیرها و مولفه های تحقیق. ۱۰۳
۵-۳- بحث و بررسی ۱۰۷
۵-۴- محدودیت‌ها و تنگناهای تحقیق ۱۱۱
۵-۵-پیشنهادهای تحقیق ۱۱۲
۵-۶- پیشنهاداتی برای محققین آتی ۱۱۴
خلاصه۱۱۴
پیوست ها ۱۱۵
فهرست منابع. ۱۱۸
الف-داخلی ۱۱۸
ب-خارجی ۱۱۹
چکیده:
مقدمه:  بیمه تکمیلی درمانی بخش مهمی از بیمه های تکمیلی را تشکیل می دهد و بواسطه خدماتی که ارائه می دهد، جز بیمه هایی است که توسط سازمان ها و شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی عوامل موثر بر توسعه بازار بیمه تکمیلی درمان بپردازیم.
روش: جامعه ی آماری پژوهش عبارت بود از ۳۰۰ نفر از کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان که سن آن ها بین ۲۰ تا۵۰ و در سال ۹۳-۱۳۹۲ مشغول بکار بودند. از بین آن ه
ا ۱۶۸ نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ی بود.
یافته ها: یافته ها نشان می‌دهد که بین تفکر خلاق مدیران با انگیزش درونی کارکنان  اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ، رابطه ی معناداری وجود دارد، همچنین بین تفکر خلاق مدیران با انگیزش کارکنان  اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ، رابطه ی معناداری وجود دارد و در نهایت بین تفکر انعطاف پذیر مدیران با انگیزش شغلی کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ، رابطه  وجود دارد. مولفه های جلب معرفی افراد و کارکنان توسط سازمان‌ها جهت بیمه، عملکرد شرکت‌های بیمه جهت خدمات بیمه و قیمت‌ها و تعرفه‌های بیمه می‌توانند بر توسعه بازار بیمه درمان تکمیلی اثر گذار باشند. بر همین اساس و بر اساس نتایج بدست آمده پنج عامل مذکور به ترتیب معرفی افراد و کارکنان توسط سازمان‌ها جهت بیمه، روش‌های ترفیع، بالابردن سطح آگاهی بیمه شدگان، عملکرد شرکت‌های بیمه جهت خدمات بیمه و قیمت‌ها و تعرفه‌های بیمه بر توسعه بازار بیمه درمان تکمیلی در ایران موثر است.
مقدمه:
اطمینان و آسودگی خاطر انسا نها در مواجهه با خطرات و بیماریها، هم در زندگی شخصی و هم در توسعه رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارد. بیمه درمان از بیمه های رایج در ایران است که به دو شکل بیمه اولیه (پایه) و بیمه تکمیلی (اختیاری) موجود است. با توجه به رشد تکنولوژی و هزینه های هنگفت درمان، برای ارتقای نظام سلامت ایران، وجود بیمه های درمان با پوشش های مناسب، بیش از پیش در کشور احساس می شود. ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯽرﯾﺰی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪای و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﻮن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی  و اﺻﻮل ﺑﯿﻤﻪﮔﺮی و درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﻮرد  ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﯿـﺎﺳﺖﮔـﺬاری ﻫـﺎ و ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪ رﯾـﺰیﻫـﺎی ﺧـﺮد و ﮐـﻼن  دارد.  بنابراین،موضوع درمان در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای در حال توسعه یکی از مسائل مهم است و دولت­ها
 می­کوشند تا شیوه ­های خدمات رسانی و ایجاد امکانات لازم در زمینه ­های درمانی را بهبود بخشند. در کشور ما، بیشترین خدمات بیمه­های درمانی را سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ارائه می­ کنند. اما به دلیل وجود کاستی­هایی در این زمینه، این خدمات کافی نبوده و باید قراردادهای تکمیلی دیگری در کنار آنها وجود داشته باشد تا موجب رفاه نسبی خانواده­ها شود. به عبارت دیگر، چون غالباً بسیاری از اقشار جامعه از پوشش­های  ارائه شده توسط بیمه های اجتماعی برخوردار نیستند و یا این نوع بیمه­ها، پوشش متناسب با نیازها را ندارند، شرکت های بیمه می‌کوشند که نیاز این اقشار جامعه را برآورده کرده و
 بیمه درمانی به صورت تکمیلی در اختیار داوطلبان قرار دهند.
داﻣﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر آﻧﻘﺪر وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻘﺪور و ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺳﺴﻪای ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ  ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ، ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ  آن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و  اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن از ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و  ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﻣﻌﻘﻮل و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ  اﻗﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد. در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ازﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﮑﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.         
ﯾﻘﯿﻨﺎً اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﻼی  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﯿﻨﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن  ﺧﻮد و ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد. در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی عوامل موثر بر توسعه بیمه درمان تکمیلی در استان لرستان(شرکت بیمه معلم) بپردازیم.
فصل اول: کلیات طرح
۱-۱- مقدمه
در این فصل به بررسی کلیاتی راجع به موضوع تحقیق می‌پردازیم. در واقع با کمک فرضیه­ ها، اهداف تحقیق، ضرورت های خاص انجام تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرها و بیان مسئله به تشریح ابعاد، حدود مساله، معرفی دقیق مساله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق پرداخته می‌شود.
۲-۱- بیان مسئله

 

 هزینه های درمانی کم می‌شوند و یا هیچ هزینه ای را نخواهند داشت
(استن تان ، ۲۰۰۶). در حالی که پیش بینی اینکه چه کسی هزینه های بالا را متحمل می‌شود دشوار است، هزینه های پزشکی متوسط  میان گروه بزرگی از مردم قابل پیش بینی تر است. بیمه، هزینه های درمانی بیمه شده ای که هزینه هایش را از طریق حق بیمه پرداخت کرده است، تقبل می‌کند. در اصل، پول  از سالمندان به افراد بیمار یا مجروح منتقل می‌شود. بازار بیمه درمانی شدیدا با دیگر بخش های سیستم مراقبت های بهداشتی مرتبط است. در نتیجه، در بازار بیمه بهداشت و درمان، طرفین حساب بسیاری ایفای نقش می‌کنند. بیمه بهداشت در معامله ارائه مراقبت های بهداشتی واسطه بین بیماران و شرکت های ارائه دهنده بیمه سلامت شخص ثالث است که از طرف بیماران هزینه ها را بازپرداخت می‌کند(استن تان، ۲۰۰۶). بیمه گر نه تنها بازپرداخت هزینه ها را انجام می‌دهد، بلکه به طور معمول تعداد و نوع خدمات تحت پوشش و قرارداد مذاکره با ارائه دهندگان در پرداخت خدمات بهداشتی را کنترل می‌کند. اغلب طرح های بیمه سلامت شامل مراقبت های مدیریت هستند برخلاف طرح های غرامت یا برنامه های بیمه درمانی سنتی که بازپرداخت نامحدود برای یک حق بیمه ثابت را ارائه می‌کنند(کلاگسون، گیبل، دی جولیتو ، ۲۰۰۷). طرف های دیگر درگیر در بازار بیمه بهداشت و درمان شامل کارفرمایان (اغلب بیمه های سلامت خصوصی به از طریق کارفرما مهیا می‌شود)، فدرال، ایالتی و دولت محلی و ارائه دهندگان مراقبت های می‌شوند. در زمانی که فقط چند شرکت بیمه با فعالیت محدود بیمه درمان تکمیلی را پوشش می‌دادند مسأله رقابت آنچنان مطرح نبود ولی امروزه که شرکت‌های خصوصی بسیار مشغول به فعالیت‌اند و روز به روز تعداد این شرکت‌ها در صنعت بیمه روبه افزایش است رقابت برای بستن قراردادهای بیمه به مسأله‌ای جدی تبدیل شده است در نتیجه یکی از ارکان اصلی برای موفقیت در این رقابت‌ها جلب رضایت بیمه شدگان و ترغیب آن‌ها به بستن و یا تمدید قراردادها می‌باشد.

  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی