نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

عامل بیماری پژمردگی نخود در استان ایلام

 

 

 

 

 

استاد راهنما:

 

دکتر خشنود نوراللهی

 

استاد مشاور:

 

مهندس حسن یونسی

 

شهریور ۹۳

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


 
چکیده
نخود مهم­ترین گیاه از خانواده حبوبات در حوزه مدیترانه، شبه قاره هند، غرب آسیا و شمال آفریقا است. بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. ciceri یکی از مهم­ترین بیماری­های این گیاه در جهان به­شمار می­رود. این بیماری در تمام مناطق نخودکاری ایران گزارش شده است. بیماری همه ساله در تمام مناطق نخودکاری استان ایلام باعث خسارت فراوانی می­شود بطوری­که در برخی از مزارع به ۵۰ % تا ۷۰ % هم میرسد. این تحقیق به منظور بررسی و تعیین تنوع ژنتیکی قارچ عامل بیماری زردی و پژمردگی نخود انجام گرفت. برای این منظور از مناطق نخودکاری استان شامل شش شهرستان از جمله آسمان­آباد، ایوان، بدره، چرداول، دره­شهر، سرابله نمونه­برداری صورت گرفت. پس از جداسازی، خالص­سازی و شناسایی قارچ عامل بیماری و معرفی F. oxysporum f. sp. ciceri به عنوان عامل غالب بیماری، بررسی تنوع ژنتیکی جدایه­ها با بهره گرفتن از پنج جفت نشانگر ریزماهواره صورت گرفت، نهایتاً در مجموع ۱۷ آلل در بین جمعیت­ها مشاهده شد نتایج تجزیه واریانس مولکولی حاکی از تنوع بالای درون جمعیتی معادل ۹۲ درصد و تنوع پایین بین جمعیت­های مناطق مختلف در حدود ۸ درصد داشت. جریان ژنی (Nm) بالا و برابر ۵۸۹/۷ به­دست آمد. بنابراین تمایز ژنتیکی (Gst) به میزان کمی ۰۶۱۸/۰ مشاهده گردید. دندروگرام رسم شده بر اساس فاصله ژنتیکی بین جمعیت­های مورد مطالعه در این تحقیق، نشان داد که جمعیت­های آسمان­آباد و سرابله در دو گروه جدا قرار گرفته­اند و نسبت به جمعیت-های دیگر تفاوت ژنتیکی بیشتری دارند. نتایج حاصل از این تحقیق در جهت کمک به متخصصین اصلاح نباتات و بیماری­شناسان گیاهی در جهت اصلاح ارقام نخود می­باشد.

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

کلیدواژه: نخود، Fusarium oxysporum f. sp. ciceri، تنوع ژنتیکی، ریزماهواره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
 
عنوان صفحه
چکیده د
فهرست مطالب ه
فهرست جدول­ها ی
فهرست شکل­ها. ل
فصل اول
 
۱-۱-مقدمه. ۲
فصل دوم
۲-۱- آشنایی با سیمای استان ایلام. ۵
۲-۱-۱- آب و هوای استان ایلام. ۵
۲-۲- جایگاه تاریخی نخود ۶
۲-۳- اهمیت و جایگاه نخود در جهان و ایران ۶
۲-۴- گیاه­شناسی نخود ۷
۲-۴-۱- انواع نخود ۷
۲-۴-۲- ارزش غذایی دانه نخود. ۸
۲-۵- موقعیت زراعی نخود در استان ایلام ۸
۲-۶- بیماری­های نخود ۸
۲-۶-۱- بیماری پژمردگی فوزاریومی نخود ۹
۲-۶-۲- جنس فوزاریوم ۱۰
۲-۶-۲-۱- طبقه ­بندی فوزاریوم ۱۰
۲-۶-۲-۲- نامگذاری و طبقه ­بندی. ۱۱
۲-۶-۲-۳- مرحله زادآوری جنسی ۱۱
۲-۶-۲-۴- مرحله غیرجنسی ۱۱
۲-۶-۳- همه­گیری بیماری ۱۲
۲-۶-۳-۱- علائم بیماری ۱۲
۲-۶-۳-۲- چرخه بیماری. ۱۳
۲-۶-۳-۳- شرایط محیطی ۱۴
۲-۶-۳-۴- گسترش بیماری. ۱۴
۲-۷- روش­های کنترل بیماری پوسیدگی ریشه نخود ۱۵
۲-۷-۱- روش زراعی. ۱۵
۲-۷-۲- روش شیمیایی ۱۵
۲-۷-۳- مبارزه بیولوژیکی ۱۵
۲-۷-۴- ارقام مقاوم. ۱۵
۲-۸- تنوع بیماری­زایی و تنوع ژنتیکی .Fusarium ssp ۱۶
۲-۸-۱- بررسی تنوع ژنتیکی F. oxysporum با بهره گرفتن از نشانگرهای SSR ۱۷
فصل سوم   
 
۳-۱- نمونه­برداری ۲۴
۳-۲- جداسازی قارچ عامل بیماری از بافت­های گیاهی آلوده ۳۲
۳-۳- محیط کشت­های مورد استفاده ۳۲
۳-۳-۱- محیط کشت­های جداسازی ۳۲
۳-۳-۱-۱- محیط کشت سیب­زمینی- دکستروز- آگار ۳۲
۳-۳-۱-۲- محیط کشت پپتون- پنتاکلرونیتروبنزن- آگار ۳۳
۳-۳-۲- محیط کشت­های خالص­سازی ۳۴
۳-۳-۲-۱- محیط کشت آب- آگار. ۳۴
۳-۳-۳- محیط کشت­های شناسایی ۳۴
۳-۳-۳-۱- محیط کشت برگ میخک- آگار ۳۴
۳-۳-۳-۲- محیط کشت مواد غذایی خاص ۳۵
۳-۴- شناسایی قارچ عامل بیماری ۳۵
۳-۵- تهیه کشت خالص و نگهداری جدایه­ها ۳۶
۳-۵-۱- روش تک اسپور کردن ۳۶
۳-۵-۲- روش نوک­هیف. ۳۶
۳-۵-۳- نگهداری کشت خالص قارچ. ۳۷
۳-۶- محلول­های رنگی مورد استفاده برای رنگ­آمیزی و مشاهده­ قارچ ۳۷
۳-۶-۱- محلول اریتروزین ۳۷
۳-۶-۲- محلول آبی پنبه در آب ۳۷
۳-۷- بررسی آزمون بیماری­زایی در گلخانه ۳۸
۳-۸- آزمایش­های مولکولی. ۳۸
۳-۸-۱- استخراج DNA . ۳۸
۳-۸-۱-۱- مراحل استخراج DNA ۳۹
۳-۸-۲- بررسی کیفیت استخراج ۴۰
۳-۹- بررسی تنوع ژنتیکی جدایه­ با کمک نشانگرهای SSR ۴۱
۳-۱۰- تجزیه و تحلیل داده­ ها . ۴۳
فصل چهارم
 
۴-۱- نتایج جداسازی جدایه­ها. ۴۵
۴-۱-۱- مشخصات قارچ در محیط کشت PDA. ۴۵
۴-۲- آزمون بیماری­زایی ۴۶
۴-۳- نتایج تجزیه و تحلیل داده­های مولکولی ۴۷
۴-۳-۱- توزیع فراوانی آلل­ها در جمعیت­ها و جایگاه­های ریزماهواره. ۴۷
-۳-۲- ویژگی آغازگرهای استفاده شده برای جدایه­ها. ۴۸
۴-۳-۳- آزمون مانتل ۵۱
۴-۳-۴- گروه­بندی جدایه­های F. oxysporum ۵۲
۴-۳-۵- تجزیه به مختصات اصلی در جدایه­های F. oxysporum مورد مطالعه ۵۵
۴-۴- تنوع ژنتیکی جمعیت­ها ۵۷
۴-۴-۱- اطلاعات تنوع ژنتیکی پنج جایگاه SSR برای جمعیت­ها. ۵۷
۴-۴-۲- درصد چندشکلی در جمعیت­های مورد مطالعه ۵۸
۴-۴-۳- بررسی فاصله ژنتیکی و شباهت ژنتیکی در جمعیت­ها ۵۸
۴-۴-۵- بررسی میزان جریان ژنی در جمعیت­ها ۶۰
۴-۴-۶- تجزیه به مختصات اصلی و رسم بای­پلات بر اساس نشانگر SSR ۶۰
۴-۴-۷- تجزیه واریانس مولکولی. ۶۱
۴-۵- بحث. ۶۲
۴-۵-۱- نتیجه گیری کلی. ۶۵
۴-۷- پیشنهادات. ۶۶
فهرست منابع ۶۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فهرست جدول­ها
 
عنوان و شماره صفحه
جدول ۳-۱- مشخصات جدایه­های بدست آمده از مناطق مختلف ۲۵
جدول ۳-۲- اجزای محیط کشت پپتون-پنتاکلرونیتروبنزن- آگار. ۳۳
جدول ۳-۳- مواد تشکیل دهنده محیط کشت مواد غذایی خاص. ۳۵
جدول ۳-۴- ترکیبات بافر استخراج DNA ۳۹
جدول ۳-۵- مشخصات آغازگرهای ریزماهواره مورد استفاده ۴۲
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی آلل­ها در جمعیت­ها ۴۸
جدول ۴-۲- ویژگی­های آغازگرهای استفاده شده. ۴۸
جدول ۴-۳- شاخص نشانگری، نسبت چندگانه مؤثر و میزان چندشکلی (PIC) ۴۹
جدول ۴-۴- اطلاعات مربوط به آلل­های موجود. ۵۰
جدول ۴-۵- ضمیمه (شکل۴-۸) ۵۵
جدول ۴-۶- تخمین تنوع ژنتیکی در جمعیت­ها ۵۷
جدول ۴-۷- درصد چندشکلی در جایگاه­های ژنی ۵۷
جدول ۴-۸- اندازه، مشخصات و فاصله ژنتیکی بین زوج جمعیت­ها ۵۹
جدول ۴-۹- میزان جریان ژنی (Nm) و تمایز ژنتیکی GST در جمعیت­ها ۶۰
جدول۴-۱۰- خصوصیات مؤلفه­های حاصل از تجزیه به مختصات اصلی ۶۱
جدول ۴-۱۱- تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) داده­ ها. ۶۲
 
 
فهرست شکل­ها
 
عنوان و شماره صفحه
شکل ۲-۱- چرخه بیماری زردی و پژمردگی نخود ۱۳
شکل ۳-۱- موقعیت جغرافیایی مناطق نمونه­برداری شده ۲۴
شکل ۳-۲- نمونه های آلوده به بیماری زردی و پژمردگی ۲۵
شکل ۳-۳- بررسی کیفیت DNA ژنومی ۴۱
شکل ۴-۱- پرگنه قارچ F. oxysporum f. sp. ciceri در محیط کشت PDA ۴۵
شکل ۴-۲- تصاویر میکروسکوپی قارچ F. oxysporum f. sp. ciceri. ۴۶
شکل ۴-۳- آزمون بیماری­زایی ۴۷
شکل ۴-۴- باندهای DNA حاصل از تکثیر آغازگرهای SSR1 ۵۰
شکل ۴-۵- باندهای DNA حاصل از تکثیر آغازگرهای SSR2 ۵۱
شکل ۴-۶- باندهای DNA حاصل از تکثیر آغازگرهای SSR9 ۵۱
شکل ۴-۷- آزمون مانتل ۵۲
شکل ۴-۸- دندروگرام ارتباط ژنتیکی به روش UPGMA ۵۳
شکل ۴-۹- دندروگرام ارتباط ژنتیکی به روش الحاق مجاور. ۵۴
شکل۴-۱۰- نمودار دوبعدی تجزیه به مؤلفه­ اصلی ۵۶
شکل ۴-۱۱- نمودار سه بعدی تجزیه به مؤلفه­های اصلی ۵۶
شکل ۴-۱۲- دندروگرام ارتباط ژنتیکی ایجاد شده بوسیله UPGMA ۵۹
شکل ۴-۱۳- نمودار دوبعدی پراکنش جمعیت­ها. ۶۰
شکل ۴-۱۴- نمودار مربوط به تجزیه واریانس مولکولی جمعیت­ها. ۶۲

مقدمه
نخود زراعی (Cicer arietinum L.) گیاهی خودگشن، دیپلوئید (۲n=2x=16)، یکساله با ژنوم کوچک۷۳۸mbp) ~) می­باشد [۲۷]. نخود مهم­ترین گیاه از خانواده حبوبات در حوزه مدیترانه، شبه قاره هند ، غرب آسیا و شمال آفریقا است [۵۷]. اصلی­ترین کشورهای تولید­کننده نخود در جهان به ترتیب هند، پاکستان، ترکیه، ایران و استرالیا هستند [۴۸].
نخود، منبع بسیار مناسبی برای روی، آهن و پروتئین است. همچنین به لحاظ میزان فیبرهای رژیمی، بسیار غنی بوده و میزان چربی اندکی دارد که از نوع اسید­های چرب غیر­اشباع می­باشد، انواع نخود به طور متوسط دارای ۱۹ درصد پروتئین، ۱۳ درصد چربی و ۶۸ درصد کربوهیدرات می­باشند، همچنین به لحاظ تأمین میزان کلسیم مورد نیاز نیز حائز اهمیت است [۹۶]. سطح زیر کشت نخود در ایران ۶۴۰ هزار هکتار و تولید سالیانه آن در حدود ۴۰۰ هزار تن است [۸۵، ۵۹، ۲۹]. طبق آمارهای انتشار یافته از سوی سازمان خوار و بار جهانی میزان تولید جهانی این محصول در سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۰ میلیون تن بوده که سهم ایران از آن حدود ۲۳۳۶۸۶ تن بوده است [۴۵].

 

  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی