نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

۵-۳- ابزار جمع آوری اطلاعات   ۷۸
۶-۳- واحد تحلیل و روش تجزیه و تحلیل داده ها.   ۷۹
۷-۳- اعتبار و روایی.   ۷۹
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴- مقدمه .   ۸۶
۲-۴- آمار توصیفی   ۸۷
۱-۲-۴- آمار توصیفی مربوط به اساتید   ۸۸
۲-۲-۴- آمار توصیفی مربوط به دانشجویان.   ۹۲
۳-۴- آمار استنباطی   ۹۸
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۱-۵- مقدمه   ۱۱۴
۲-۵- خلاصه، بحث و نتیجه گیری.   ۱۱۴
۳-۵- مشکلات، دشواری ها و محدودیت های پژوهش   ۱۱۸
۴-۵- پیشنهادهای پژوهش   ۱۱۸
فهرست منابع  ۱۲۰
ضمائم   ۱۲۴
 
 
  
 
فهرست جداول
جداول                                                                                                                           صفحه
 
(۱-۱) چکیده تحقیقات خارجی مرتبط با موضوع و نتایج حاصل از آنها .  ۲۶
(۲-۲) چکیده تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع و نتایج حاصل از آنها .  ۳۱
(۱-۳) جدول جامعه آماری .  ۷۸
(۲-۳) جدول نتایج تحلیل پایایی گویه ها با روش آلفای کرونباخ .  ۸۰
(۳-۳) جدول نتایج تحلیل دوم پایایی گویه ها با روش آلفای کرونباخ پس از حذف گویه
         های کم اعتبار. .  ۸۲
(۴-۳) جدول روش شناسی .  ۸۴
(۱-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به گروه های مورد بررسی. .  ۸۷
(۲-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به جنسیت اساتید. .  ۸۸
(۳-۴) جدول شاخصهای توصیفی مربوط به سن اساتید .  ۸۹
(۴-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات اساتید .  ۹۰
(۵-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به رشته تحصیلی اساتید. .  ۹۱
(۶-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به جنسیت دانشجویان .  ۹۲
(۷-۴) جدول شاخصهای توصیفی مربوط به سن دانشجویان .  ۹۳
(۸-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات دانشجویان. .  ۹۴
(۹-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به رشته تحصیلی دانشجویان .  ۹۵
(۱۰-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط نظر اساتید در مورد میزان مطلوبیت کارکرد سریالها   .  ۹۶
(۱۱-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به نظر دانشجویان در مورد میزان مطلوبیت کارکرد
          سریالها .  ۹۶
(۱۲-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به نظر اساتید در مورد کارکرد سریالها در افزایش
          مخاطب. .  ۹۷
(۱۳-۴) جدول توزیع فراوانی مربوط به نظر دانشجویان در مورد کارکرد سریالها در
          افزایش مخاطب. .  ۹۷
(۱۴-۴) جدول خی دو مربوط به بررسی نظر اساتید در مورد میزان مطلوبیت کارکرد سریالها .  ۹۹
(۱۵-۴) جدول آزمون فریدمن برای مقایسه مطلوبیت کارکرد سریالها از دیدگاه اساتید .  ۱۰۰
(۱۶-۴) جدول خی دو مربوط به بررسی نظر دانشجویان در مورد میزان مطلوبیت کارکرد سریالها .  ۱۰۲ 
(۱۷-۴) جدول آزمون فریدمن برای مقایسه مطلوبیت کارکرد سریالها از دیدگاه دانشجویان    ۱۰۳
(۱۸-۴) جدول خی دو مربوط به بررسی نظر اساتید در مورد کارکرد سریالها در افزایش
          اعتماد مخاطب. ..  ۱۰۵
(۱۹-۴) جدول خی دو مربوط به بررسی نظردانشجویان در مورد کارکرد سریالها در افزایش
          اعتماد مخاطب ..  ۱۰۶
(۲۰-۴) جدول بررسی معناداری مدل برای تحلیل رگرسیون (تاثیر عوامل غیر رسانه ای بر
          اعتماد مخاطب از دیدگاه اساتید). ۱۰۷
(۲۱-۴) جدول ضرایب بتای عوامل غیررسانه ای (دیدگاه اساتید).   ۱۰۷
(۲۲-۴) جدول بررسی معناداری مدل برای تحلیل رگرسیون (تاثیر عوامل غیر رسانه ای بر
          اعتماد مخاطب از دیدگاه دانشجویان).   ۱۰۸
(۲۳-۴) جدول ضرایب بتای عوامل غیررسانه ای (دیدگاه دانشجویان)   ۱۰۸
(۲۴-۴) جدول بررسی معناداری مدل برای تحلیل رگرسیون (تاثیر عوامل رسانه ای بر
          اعتماد مخاطب از دیدگاه اساتید). ..  ۱۰۹
(۲۵-۴) جدول ضرایب بتای عوامل رسانه ای (دیدگاه اساتید)   ۱۱۰
(۲۶-۴) جدول بررسی معناداری مدل برای تحلیل رگرسیون (تاثیر

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

عوامل رسانه ای بر
          اعتماد مخاطب از دیدگاه دانشجویان). .  ۱۱۱
(۲۷-۴) جدول ضرایب بتای عوامل رسانه ای (دیدگاه دانشجویان). .  ۱۱۱
 
 
 
 
فهرست نمودار ها
نمودار ها                                                                                                                          صفحه
 
(۱-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به گروه های مورد بررسی. .  ۸۷
(۲-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به جنسیت اساتید  ۸۸
(۳-۴) نمودار هیستوگرام مربوط به توزیع سنی اساتید مورد بررسی در پژوهش. .  ۸۹
(۴-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات اساتید .  ۹۰
(۵-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به رشته تحصیلی اساتید. .  ۹۱
(۶-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به جنسیت دانشجویان .  ۹۲
(۷-۴) نمودار هیستوگرام مربوط به توزیع سنی دانشجویان مورد بررسی در پژوهش .  ۹۳
(۸-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات دانشجویان .  ۹۴
(۹-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به رشته تحصیلی دانشجویان .  ۹۵
(۱۰-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظر اساتید در مورد میزان مطلوبیت
          کارکرد سریالها .  ۹۹
(۱۱-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظر اساتید در مورد مطلوبیت کارکرد
           سریالها (مقایسه ای).  ۱۰۱
(۱۲-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظردانشجویان در مورد میزان مطلوبیت
          کارکردسریالها. .  ۱۰۲
(۱۳-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظردانشجویان درمورد مطلوبیت کارکرد
          سریالها(مقایسه ای) .  ۱۰۴
(۱۴-۴) نمودارستونی درصدفراوانی مربوط به نظر اساتید در مورد کارکرد سریالها در
          افزایش اعتماد مخاطب .  ۱۰۵
(۱۵-۴) نمودار ستونی درصد فراوانی مربوط به نظر دانشجویان در مورد کارکرد سریالها
          در افزایش اعتماد مخاطب .  ۱۰۶
 
 
 
فهرست شکل ها
شکل                                                                                                                                            صفحه
 
(۱-۲) مدل نظری اعتماد در سطح خرد . .  ۳۷
(۲-۲) مدل نظری اعتماد در سطح میانه .  ۴۰
(۳-۲مدل نظری کارکرد رسانه در نظریه مک کوایل. .  ۴۲
(۴-۲) مدل نظری کارکرد رسانه در ایجاد اعتماد اجتماعی .  ۴۳
(۵-۲مدل نظری تلفیق دیدگاه های اعتماد اجتماعی. .  ۴۴
(۶-۲) تاثیر رسانه بر اعتماد در دیدگاه پوتنام .  ۴۹
(۷-۲مدل نظری عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان به رسانه .  ۶۴
(۸-۲) مدل تحلیلی تحقیق .  ۶۷
 
 
 

  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی