نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی


به طور کلی بازاریابی علمی، در میان بانک های ایران واژه جدیدی است. چرا که بازاریابی زمانی ضرورت پیدا می کند که سازمان با محیطی رقابتی مواجه گردد، صنعت بانکداری ایران در دهه اخیر با تغییرات و تحولاتی در عرصه مقررات زدایی، شروع فعالیت موسسات اعتباری و بانک های خصوصی، تکنولوژی های ارایه خدمت و […] 

پرسشنامه مشتریان در بانک مذکور مورد تحقیق بین 385نفربطور تصادفی توزیع وبه سوالات  مزبور پاسخ دادنددراین پژوهش برای اعتبار سنجی پرسشنامه از ملاک x2کارل پیرسن استفاده شده که یکبار کل پرسشنامه مربوط به مشتریان به وسیله این آزمون مورد بررسی قرارگرفت وباردیگرتک تک­فرضیه هابوسیله آزمون ذکرشده مورد بررسی قرارگرفته است که درنتیجه فرضیه h1موردقبول واقع شده نشان دادکل پرسشنامه مربوط به مشتریان ونیزتک تک فرضیه­هادارای اعتبار کافی می باشد. برای اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار در فروضات ونیز اولویت خود فرضیات ومقایسه آنهابایکدیگر از آزمون فریدمن استفاده شده است .

 

1-1 بیان مساله

درسالهای­اخیر، صنعت­بانکداری­شاهد­رقابت­شدید­توام­با­فرصتها­و­تهدیدهای­زیادی­بوده­است.به­طور­مسلم هیچ­بانکی­نمی­تواند­ارائه­دهنده­تمامی­خدما­ت­ممکن­باشد­ودرزمینه­خدماتی­که­ارائه­می­دهد،بهترین­باشد. بانک­ها­می­توانند­با­بررسی­نقاط­قوت­خویش­و­فرصتهای­موجود­در­بازار،استراتژی­هایی­را­پیش­بگیرندکه­به یک جایگاه­رقابتی­مناسب­دربازاردست­یابند.این­تحقیق بعضی از مباحث مرتبط با جایگاه یابی بانک را مورد بررسی­قرار­می­دهد.شیوه­هایی­که­بتوان­از­طریق­آنهابه­موقعیتهای­متمایزی­نسبت­به­رقبا­دست یافت. بانکداری، ورودی­ها و خروجی­های گوناگونی دارد. بانکها با انجام عملیات بانکداری، ورودی­های­این سیستم­را به­خروجی­های­آن­تبدیل­می­کنند.بانکهااعم­از­دولتی­یا­خصوصی­دررقابتی­تنگاتنگ­با­یکدیگرهستند.­واقعیت­آن­است­که­دراین­رقابت،پیروزی­با­بانکهایی­است­که­سهم­بیشتری­از­بازار­را­با­کمترین­هزینه­به­خود­اختصاص­دهند.این­امرمستلزم­طراحی­و­اجرای راهبردهای خوب بازاریابی است. شناخت ارتباطات و تعامل بین سیستم بازاریابی و سایر سیستم ها در بانکداری ،نقش مهمی دراین زمینه دارد.

 

هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مساله اصلی که درقالب­یک­پرسش ظهور کرده است آغاز می شود .در این پژوهش قصد بر آن است که به یک سئوال پاسخ داده شودکه: آیا تبلیغات، کیفیت ارائه خدمات ، محل و موقعیت شعب ، و برخورد با مشتری، مکان، فرایند، مردم و … در جذب سپرده ها موثر است؟

(1-1-1)پایگاه نظری (چارچوب نظری)

با توجه به نقش موثر و حادی که امروزه پول ، بانک وبانکداری در رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع ایفاء می نماید شبکه بانکی کشور در زمینه رسیدن به هدفهای کشور، وظیفه بسیار بزرگی را بر عهده دارد و باید بکوشد که به نحوی موثر و ثمر بخش در تحقق آرمانهای جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش سهیم باشد. اعطای مجوز ایجاد بانکها و موسسات­اعتباری­خصوصی ، بانکهای تجاری موجودکه ساختاری دولتی دارند را با چالشی جدید مواجه نموده است لذا­طراحی­راهکارهای مناسب فعالیت های بانک­ها در محیط رقابتی ضرورت دارد که بر اهمیت انجام چنین پژوهش­هایی صحه بگذارد.

جامعه امروز از شبکه بانکی کشور توقع دارد ضمن کوشش در جلب وجذب پس اندازها، سالم­ترین روش تخصیص اعتبارات به بخش­های مختلف اقتصادی را انتخاب نماید.

 

فعالیت در زمینه جلب و جذب سپرده­ها موجب می­شود که مدیریت بانک با بکارگرفتن منابعی که در اختیار می­گیرد از طریق اعطای وام و انجام سرمایه­گذاری در زمینه­های مختلف ایجاد درآمدکند.

از این­رو سپرده ها به عنوان اصلی­ترین عامل تجهیز منابع و تشکیل سرمایه به­حساب­می آیند.سیاست گذاران اقتصادی زمانی در اجرای برنامه های خود موفق خواهند بود که برنامه ریزی دقیقی در جهت جذب هر چه بیشتر سپرده­ها به عمل­آورند .

سپرده­ها به­خودی­خود در­حالت رکود نه­تنها ارزشی برای بانک­ندارند، بلکه خدماتی که لازمه نگهداری این حساب­هاست هزینه قابل توجهی را به بانک تحمیل می­کنند. بنابراین سپرده­ها هنگامی برای بانک معنا و مفهوم پیدا می­کنند که به دارایی مولد درآمد تبدیل گردند. درآمد حاصل از جمع­آوری سپرده­ها درآمدی است که از پرداخت تسهیلات و سرمایه­گذاری­ها به دست می­آید. از این­رو اگر بانکداری نتواند محل سودآوری برای به کارگرفتن وجوه پیدا کند لزوم پذیرش سپرده­ها قابل تردید خواهد بود.

واحدهای اقتصادی برای تأمین مالی عملیات خود، نیازمند مبالغ متنابهی سرمایه هستندکه این سرمایه می تواند به کاربرد فوق صرف رشد و توسعه آنها شود.

بازارهایی مالی به واحد های اقتصادی این امکان را می دهند که تا بافروش اوراق بهادار، وجوه مورد نیاز خود را تامین کنند . همزمان با تامین مالی واحدهای اقتصادی، سرمایه­گذاران نیزوجوه مازادخود را سرمایه­گذاری می­کنندوبازدهی منا­سبی راازاین طریق­کسب­می­نمایند بازارهای مالی یک مسیر ارتباطی­را بین سرمایه­گذاران و قرض­کنندگان ایجاد می­کنند. افزون بر این بازارهای مالی با واریز­کردن وجوه بطرف کسانی­که استفاده بهتری از وجوه به عمل می­آورند در واقع یکی از وظایف اصلی خود را در جهت تخصیص بهینه منابع انجام می­دهند ( برازنده تر ، 1389 ص 13)

مهمترین وظایف موسسه تامین سرمایه با بانکهای سرمایه­گذاری را می توان مشاهده ، تضمین فروش اوراق بهادار و بازاریابی دانست . این موسسه ها بدلیل سابقه در فروش اوراق بهادار، می توانند به مشتریان خود ، درهنگام برنامه­ریزی برای انتشار اوراق بهادار جدید خدمات مشاوره­ای ارائه­دهند .این مشاوره شامل اطلاعات درباره­نوع اوراق بهاداری­که باید فروخته شود ، نحوه عرضه آن ، قیمت و زمان فروش می باشد .

وظیفه تضمین فروش­اوراق بهادار شامل خرید اوراق بهادار توسط­موسسه تامین سرمایه در بانک سرمایه­گذاری و قبول خطر فروش مجدد آن به سرمایه است . بانک سرمایه گذاری تا زمان فروش اوراق بهادار مالک آن است و با تضمیین فروش اوراق بهادار، در واقع متحمل خطر شده است .

وظیفه­دیگر بانکهای سرمایه­گذاری بازاریابی است اوراق بهادار معمولاً بوسیله یک گروه بفروش می­رود که شامل بخش فروش سندیکای تضمین­کننده فروش و کارگزاری­های انتخاب شده می باشد.

ابتدا صادرکننده اوراق بهادار،به­کمک بانک سرمایه­گذاری نخستین، کار طراحی جزئیات خاص فروش را آغاز می­کنند . تمام مدارک ، طبق قوانین و مقررات دولتی تهیه می­شود و صادرکننده اوراق بهادار یک آگهی پذیره نویس منتشر می­نمایدکه شامل اطلاعات جامعی درباره شرکت و اوراق بهادار منتشر شده بوده و نزد مقامات قانونی ذیربط ثبت شده است.

در ساختار مالی متکی به بانک، بازار پول نسبت به بازار سرمایه نقش عمده­تری را در بازار مالی بازی می­کند و فعال­تر است بدین معنی که بانک ها وامهای کوتاه مدت و بلند مدت را در اختیار مشتریان قرار می­دهند و خدمات بانکی را به صورت بانکداری تجاری، سرمایه­گذاری و تخصصی به عموم عرضه می­کنند ( کشتکار 1378 ص:58)

 

بانک­ها از مهمترین موسسات مالی بازار پول در هر کشور محسوب می­شوند. وظیفه اصلی آنها جمع­آوری وجوه پس­اندازکنندگان و اعطای تسهیلات مالی به اشخاصی­است که نیازمند امکانات مالی جهت کسب وکار هستند در این رهگذر بانکها علاوه بر نقش فعال و سازنده­ای که در فعالیت­های اقتصادی دارند از محل اختلاف نرخ­های سود دریافتی و پرداختی منتفع می­شوند( دلقندی 1389 ص: 61)

جمع­آوری، جلب و جذب انواع سپرده­ها و تخصیص آن برای تامین نیازهای مالی فعالیتهای گوناگون اقتصادی از مهمترین عملیات بانکی به شمار می­رود به عبارت دیگر بانک ها واسطه بین سپرده­گذاران و متقاضیان تسهیلات هستند و با استفاده از منابع خودو سپرده­های مردم مبادرت به اعطای تسهیلات مورد نیاز متقاضیان می­کنند.

یکی از مهمترین وظایف بانکهارا می­توان جذب و دراختیار گرفتن وجوه نزد مردم در قالب انواع سپرده ها و حساب ها و بکارگیری این­سپرده­ها در فرایند اقتصادی دانسته و از طرف دیگر در سیستم بانکداری اسلامی سپرده­گذاران عموماً به عنوان شرکای بانک مطرح می­شوند و لاجرم رابطه بین سپرده­گذاران و بانک های عامل می­تواند از حساسیت ویژه­ای برخوردار باشند چرا که در سیستم­های کلاسیک بانکداری اسلامی به علت اینکه سپرده­گذاران بعنوان شریک بانک در منابع ناشی از معاملات مطرح می­شوند چگونگی عملکرد بانک­می­تواندنقش موثری در جذب سپرده­گذاری داشته باشد(بختیاری 79 ص:196)

(1-1-6)عوامل موثر بر جذب سپرده ها:

کیفیت ارایه خدمات – محل یا موقعیت شعب– قیمت خدمات وتبلیغات نیروی­انسانی­فرایند وتجهیزات می باشدکه تحت عنوان: 7p of service marketing مطرح شده اند.

 

(1-2)آمیخته بازاریابی:[1]

از جمله مهمترین و اصلی­ترین بخش در فرآیند بازاریابی بانکی به شمار می­رود . تصمیم گیری در مورد ویژگی های این برنامه واجزاآن در اختیار بانک­بوده­وازاین­جهت­تحت­عنوان­متغیرهای­قابل­کنترل­دربازاریابی­ازآنها­یاد­میشود

ارائه خدمت یکی از اجزا اصلی برنامه­های بازاریابی بانکی است.ارائه خدمات جدید بایستی براساس نیازها و خواسته­های مشتریان باشد و بتواند راحتی وآسایش بیشتری را برای آنها فراهم نماید.بهره گیری از ابزارها و تکنولوژی پیشرفته امکان ارائه خدمات جدید بانکی را امروزه فراهم آورده است.در عین­حال­باید­اقدامات­لازم­جهت­ارتقا­کیفیت­خدمات­موجود­هم­به­عمل­آید.

­(1-2-2)قیمت[3]
قیمت معادل ریالی ( یا هر واحد پولی ) است که برای استفاده از یک کالا یا خدمت می­پردازیم. در ارتباط با خدمات بانکی، کارمزدهای دریافتی بانک و یا نرخ بهره تسهیلات بانکی و در این بخش قرار می گیرند.قیمت به لحاظ درآمدزائی که در مقایسه با دیگر اجزا آمیزه بازاریابی ( که همگی هزینه زا هستند ) اهمیت بیشتری را دارد . در تعیین قیمت می باید ضمن تلاش برای کسب درآمد و سودآوری، به جبران هزینه ها ، حفظ سهم بازار و سیستمهای قیمت گذاری رقبا نیز توجه کافی داشته باشیم .

(1-2-3)تبلیغات [4]

فعالیتهای تبلیغاتی مجموعه فعالیت­هایی را در بر می­گیرد که منجر به افزایش تقاضا می­گردد و میزان استفاده از خدمات بانکی را افزایش می­دهد. فعالیت­های پیشبردی هزینه_های زیادی را برای سازمان­ها ایجاد می­کنند اما منطق حاکم بر این نوع فعالیت­ها و جبران این هزینه­ها با افزایش درآمد ناشی از افزایش فروش مصرف این هزینه­ها را جبران می­کند. فعالیت­های پیشبردی شامل بخش­های مختلفی به شرح زیر است که به آنها آمیخته تبلیغات گفته می­شود: 1-تبلیغات 2- فروش شخصی 3- پیشبرد فروش 4- روابط عمومی 5- کسب شهرت و محبوبیت 6- بازاریابی مستقیم

(1-2-4)مکان[5]

منظور از مکان ساده بودن دسترسی مشتریان به خدمات است. در این بخش علاوه بر تصمیم­گیری در مورد تعداد محل­های ارائه خدمات بانکی (شعبه) اعم از مجازی یا غیرمجازی در مورد مکان دقیق آنها باید تصمیم­گیری شود به گونه­ای که هم رضایت مشتریان از بابت دسترسی آسان حاصل آید و هم اینکه مکان­های انتخابی اقتصادی باشند. در این بخش در خصوص ویژگی­های ظاهری شعب، امکانات و تجهیزات داخلی و … نیز تصمیم­گیری می­شود.

MIX 1- Marketing

 


  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی