نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

محله های شهری

گروه آموزشی جغرافیای انسانی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.SC)

 

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

عنوان :

 

نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

 

(مورد مطالعه : محله های منطقه ۱ شهر تهران )

 

استاد راهنما:

 

دکتر زهره فنی

 

استاد مشاور:

 

دکتر ژیلا سجادی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

 

فصل اول ۱

 

کلیات تحقیق۱

 

  ۱ – ۱ بیان مسئله ۲

 

  ۱- ۲ سؤالات تحقیق .۳

 

  ۱- ۳ فرضیه های تحقیق ۳

 

  ۱- ۴ اهداف تحقیق ۴

 

  ۱- ۵ بهره وران تحقیق.۴

 

  ۱- ۶ جنبه جدید بودن تحقیق  .۴

 

  ۱- ۷ روش تحقیق  ۴

 

  ۱- ۸ تکنیک کار/ ابزار گردآوری اطلاعات۵

 

  ۱- ۹ نمونه برداری یا نمونه گیری  ۵

 

  ۱-۱۰روش تحلیل اطلاعات و داده ها.۵

 

  ۱-۱۱ جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت انجام کار۶

 

  ۱-۱۲ پیشینه تحقیق.۶

 

۱-۱۳ تعریف مفاهیم و اصطلاحات۸

 

  ۱-۱۳-۱ عملکرد ( Function )8

 

۱-۱۳-۱-۱ عملکرد به مثابه استعاره ای مربوط به ریاضی.۹

 

۱-۱۳-۱-۲ عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه، برای بیان مقصود۹

 

دانلود پایان نامه

 

۱-۱۳-۱-۳ عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه در نظریه ارگانیک فرم۱۰

 

۱-۱۳-۱-۴ عملکرد به معنای کاربرد.۱۰

 

۱-۱۳-۱-۵ عملکردی به منزله ترجمه واژه آلمانی زاخلیش.۱۰

 

۱-۱۳-۱-۶ عملکردی به منزله ترجمه واژه آلمانی تسو کمسیگ۱۱

 

۱-۱۳-۱-۷ معنای عملکرد در عملکرد گرایی۱۱

 

۱-۱۳-۱-۷-۱ فرم از عملکرد تبعیت می کند۱۱

 

۱-۱۳-۱-۷-۲ خانه ماشینی برای زندگی است۱۲

 

۱-۱۳-۲  سازمان( ( organization و سازمان مردم نهاد یا سمن ( ( Non government Organization 

 

۱-۱۳-۲-۱  واحد سازمانی ۱۳

 

۱-۱۳-۲-۲  رده یا طبقه سازمانی۱۳

 

۱-۱۳-۲-۳  تثبیت سازمان.۱۳

 

۱-۱۳-۲-۴  راهنمای سازمان ۱۳

 

۱-۱۳-۲-۵  مشخصات مشاغل سازمان .۱۳

 

۱-۱۳-۲-۶  نمودارهای سازمانی۱۴

 

۱-۱۳-۲-۷  دستورالعمل های کتبی.۱۴

 

۱-۱۳-۲-۸  فرهنگ سازمانی۱۵

 

۱-۱۳-۲-۹  انواع سازمان ها۱۵

 

۱-۱۳-۲-۹-۱  سازمان انتفاعی و غیر  انتفاعی۱۶

 

۱-۱۳-۲-۹-۲  سازمان های تولیدی و خدماتی۱۶

 

۱-۱۳-۲-۹-۳  سازمان های دولتی و خصوصی۱۶

 

۱-۱۳-۲-۹-۴  سازمان رسمی۱۶

 

۱-۱۳-۲-۹-۵  سازمان غیر رسمی.۱۸

 

۱-۱۳-۲-۹-۶  سازمان های یادگیرنده۱۹

 

۱-۱۳-۲-۹-۷  سازمان داخلی۱۹

 

۱-۱۳-۲-۹-۸  سازمان وظیفه ای ۱۹

 

۱-۱۳-۲-۹-۹  سازمان های دولتی و انواع آن در ایران۲۰

 

۱-۱۳-۲-۹-۱۰ سازمان مردم نهاد یا سمن (NGO)22

 

۱-۱۳-۲-۹-۱۰-۱  انواع سازمان های مردم نهاد.۲۶

 

 ۱-۱۳-۳ سازمان های ایمان محور یا سام ( FBO ). 30

 

۱-۱۳-۴ مدیریت ( Management ) و مدیریت یکپارچه شهری (Integrated management of urbun )35

 

۱-۱۳-۴-۱  مدیریت .۳۵

 

۱-۱۳-۴-۲  انواع مدیریت ۳۷

 

۱-۱۳-۴-۳  مدیریت یکپارچه شهری.۳۷

 

۱-۱۳-۴-۳-۱  سیستم مدیریت شهری.۴۰

 

۱-۱۳-۴-۳-۲  حکومت محلی و سازمان محلی۴۱

 

۱-۱۳-۴-۳-۳  شهرداری.۴۲

 

۱-۱۳-۴-۳-۴  شورای شهر۴۲

 

۱-۱۳-۵  توسعه پایدار Sustainable Development ) 43

 

۱-۱۳-۶  محله ( Neighborhood  ).۴۴

 

۱-۱۳-۶-۱  اجتماع محلی۴۵

 

۱-۱۳-۶-۲  توسعه اجتماع محلی۴۶

 

۱-۱۳-۷ شهر ( City ).46

 

فصل دوم.۴۸

 

چارچوب نظری تحقیق.۴۸

 

مقدمه.۴۹

 

۲-۱ سرمایه اجتماعی  Social Capital ).49

 

۲-۱-۱  نظریه پپربوردیو ۵۵

 

۲-۱-۲  نظریه جیمز کلمن .۵۶

 

۲-۱-۳  نظریه رابرت پاتنام ۵۷

 

۲-۱-۴   نظریه فرانسیس فوکویاما ۵۸

 

۲-۱-۵   نظریه دوتوکویل .۵۹

 

۲-۱-۶   نظریه افه و فوش .۶۰

 

۲-۱-۷   نظریه پیوند هیریشی .۶۲

 

۲-۱-۸   نظریه نان لین .۶۴

 

۲-۱-۹   نظریه آپهوف ۶۵

 

۲-۱-۱۰  حوزه های سرمایه اجتماعی .۶۸

 

۲-۱-۱۰-۱   سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی .۶۸

 

۲-۱-۱۰-۲   سرمایه اجتماعی و سلامت روانی.۶۸

 

۲-۱-۱۰-۳   سرمایه اجتماعی و شادمانی و رضایت از زندگی.۶۸

 

۲-۱-۱۰-۴   سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی۶۹

 

۲-۱-۱۰-۵   سرمایه اجتماعی و جرم و بزهکاری ۶۹

 

۲-۱-۱۰-۶   سرمایه اجتماعی و مشارکت های زنان .۶۹

 

۲-۲   تئوری سرمایه انسانی ( Humane Capital Theory   ) .۷۰

 

۲-۳   نظریه توانمندسازی Empowerment Theory  ).۷۷

 

۲-۳-۱   دیدگاه سنتی توانمندسازی ۷۸

 

۲-۳-۲   دیدگاه توانمندسازی به عنوان یک سازه انگیزشی ۷۹

 

۲-۴   دیدگاه های ایمان گرایی در حوزه سازمان های ایمان محور (Fait-oriented View Of Fait-Based Organizations)82

 

۲-۴-۱   دیدگاه ایمان گرایی کرکگور ۸۳

 

۲-۴-۲   دیدگاه ایمان گرایی لودویک وینگنشتاین .۸۴

 

۲-۴-۳   رویکرد نص گرایی اسلامی.۸۴

 

۲-۴-۴   رویکرد تربیت دینی براساس ایمان محوری ۸۶

 

۲-۴-۵   پدیده شناسی ، عناصر و پویایی ایمان .۸۷

 

۲-۴-۶   نمودهای هستی شناسانه ایمان ۸۹

 

۲-۴-۶-۱   ایمان عرفانی .۹۰

 

۲-۴-۶-۲   ایمان اومانیستی ( سکولار ) .۹۲

 

۲-۴- ۷   تیپ ها و نمودهای اخلاقی ایمان۹۴

 

۲-۴-۷-۱  آیین کنفوسیوس ۹۵

 

۲-۴-۷-۲   آیین یهود .۹۶

 

۲-۴-۷-۳   آیین انسان گرایی عصر جدید ۹۷

 

۲-۴-۷-۴   یگانگی و وحدت نمود های ایمان .۹۸

 

۲-۵  نظریه فقر زدایی ( Powerty Reduction Theory  ) ۹۹

 

۱-۵-۱   نظریه قانون طبیعی توزیع درآمد و فقرزدایی۱۰۰

 

۲-۵-۲   نظریه مطلوبیت گرایی توزیع درآمد و فقرزدایی .۱۰۰

 

۲-۵-۳   نظریه بیشینه کمترین توزیع مجدد درآمد و فقرزدایی.۱۰۱

 

۲-۵-۴   نظریه بهبود پارتویی فقرزدایی مبتنی بر ارزش اخلاقی نوع دوستی.۱۰۳

 

۲-۵-۵   نظریه فقرزدایی اسلامی ۱۰۴

 

۲-۶   دیدگاه توسعه و توسعه پایدار  (Development & Sustainable Development Theory).105

 

۲-۶-۱   دیدگاه توسعه و توسعه پایدار ۱۰۶

 

۲-۷   نظریه توسعه پایدار شهری  (Urban Sustainable Development Theory) .115

 

۲-۷-۱   نظریه توسعه پایدار شهری  .۱۱۶

 

۲-۷-۱-۱   عوامل پایداری شهری در مقیاس شهر۱۱۷

 

۲-۷-۱-۲   عوامل پایداری شهری در مقیاس محله ۱۱۷

 

۲-۷-۱-۳  عوامل پایداری شهری در مقیاس واحد همسایگی۱۱۷

 

۲-۷-۱-۴   عوامل پایداری در مقیاس بنا .۱۱۸

 

۲-۷-۲   دیدگاه پرنشیب و آزاردهنده توسعه پایدار شهری ۱۱۸

 

۲-۷-۳   دیدگاه توسعه پایدار ضعیف شهری ۱۱۹

 

۲-۷-۴   دیدگاه توسعه پایدار قوی شهری  .۱۱۹

 

۲-۷-۵   دیدگاه ایده آل توسعه پایدار شهری  .۱۲۰

 

۲-۸   نظریه توسعه پایدار اجتماعات محلی (SUSTAINBLE LOCAL COMMUNITIES DEVELOPMENT THEORY)20

 

فصل سوم۱۲۴

 

ویزگی های تاریخی، طبیعی ، انسانی  و کالبدی محلات منطقه ۱ شهر تهران.۱۲۴

 

۳-۱   پیشینه تاریخی شکل گیری شهر تهران از دوره قبل از اسلام تا بعد از انقلاب۱۲۵

 

۳-۲   موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی و زمین شناسی شهر تهران۱۲۶

 

۳-۳   بررسی ویژگی های جمعیتی شهر تهران در دوره های مختلف۱۳۰

 

۳-۴  سازمان فضایی و کالبدی شهر تهران .۱۳۱

 

۳-۵   ویژگی های تاریخی ، طبیعی انسانی ، کالبدی برخی از محلات منطقه ۱ شهر تهران.۱۳۲

 

۳-۵-۱  کلیاتی راجع به منطقه ۱ شهر تهران ۱۳۲

 

۳-۵-۲   محله درکه ۱۳۹

 

۳-۵-۲-۱   موارد قوت و ضعف محله درکه.۱۴۴

 

۳=۵=۳   محله زعفرانیه .۱۴۵

 

۳-۵-۴   محله دربند ۱۴۸

 

۳-۵-۴-۱   نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله دربند ( مدل SWOT  ) ۱۵۱

 

۳-۵-۵   محله امامزاده قاسم .۱۵۲

 

۳-۵-۵-۱   موارد قوت ، فرصت و تهدیدها در محله امامزاده قاسم.۱۵۴

 

۳-۵-۶   محله تجریش ۱۵۶

 

۳-۵-۶-۱   اماکن شاخص محله تجریش .۱۵۶

 

۳-۵-۶-۲  موارد فرصت و تهدیدها در محله تجریش ۱۵۸

 

۳-۵-۷   محله دارآباد ۱۵۹

 

۳-۵-۷-۱   اماکن محله دارآباد .۱۶۱

 

۳-۵-۷-۲   موارد قوت و ضعف محله دارآباد ۱۶۳

 

۳-۵-۸   محله ولنجک ۱۶۳

 

۳-۵-۸-۱   اماکن شاخص محله ولنجک۱۶۴

 

۳-۵-۸-۲   موارد قوت و ضعف محله ولنجک ۱۶۵

 

۳-۵-۹  محله سوهانک ۱۶۵

 

۳-۵-۹-۱   سوهانک قدیم .۱۶۷

 

۳-۵-۹-۲  سوهانک امروز ۱۶۷

 

۳-۵-۹-۳   مکان های شاخص محله سوهانک ۱۶۸

 

۳-۵-۹-۴   موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله سوهانک۱۶۹

 

۳-۵-۱۰   محله حکمت ۱۷۱

 

۳-۵-۱۰-۱   اماکن و مشاهیر خاص محله حکمت۱۷۱

 

۳-۵-۱۰-۲   موارد قوت ، فرصت و تهدیدها در محله حکمت ۱۷۳

 

۳-۵-۱۱   محله اراج ۱۷۴

 

۳-۵-۱۱-۱   شاخص های محله اراج ۱۷۵

 

۳-۵-۱۱-۲   موارد قوت و ضعف محله اراج .۱۷۷

 

۳-۵-۱۲   محله چیذر ۱۷۹

 

 ۳-۵-۱۲-۱   اماکن شاخص در محله چیذر  .۱۷۹

 

۳-۵-۱۲-۲   مواردفرصت و تهدیدمحله چیذر .۱۸۱

 

۳-۵-۱۳   محله ازگل ۱۸۱

 

۳-۵-۱۳-۱   موارد قوت و ضعف محله ازگل .۱۸۴

 

۳-۵-۱۴   محله شهرک محلاتی ۱۸۴

 

۳-۵-۱۴-۱   ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و کالبدی محله شهرک محلاتی.۱۸۵

 

۳-۵-۱۴-۲   موارد قوت  ، ضعف ، تهدید و فرصت ها در محله شهرک محلاتی۱۸۷

 

۳-۵-۱۵   محله شهرک دانشگاه ۱۸۷

 

۳-۵-۱۵-۱   موارد قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیدها در محله شهرک دانشگاه ۱۸۸

 

۳-۵-۱۶   محله گلابدره ۱۸۹

 

۳-۵-۱۶-۱   مکان های تاریخی ، اماکن مذهبی و مجموعه های ورزشی محله گلابدره.۱۹۱

 

۳-۵-۱۷   محله جماران ۱۹۳

 

۳-۵-۱۷-۱   اماکن شاخص محله جماران ۱۹۴

 

۳-۵-۱۷-۲  نقاط فرصت ها و تهدیدهای محله جماران.۱۹۶

 

۳-۵-۱۸   محله نیاوران .۱۹۶

 

۳-۵-۱۸-۱   اماکن شاخص محله نیاوران .۱۹۸

 

۳-۵-۱۸-۲   موارد فرصت ها و تهدیدهای محله نیاوران۱۹۹

 

۳-۵-۱۹   محله دزاشیب ۲۰۰

 

۳-۵-۲۰ محله شهرک نفت ۲۰۱

 

۳-۵-۲۰-۱   موارد قوت و ضعف محله شهرک نفت ۲۰۳

 

۳-۵-۲۱   محله باغ فردوس .۲۰۴

 

۳-۵-۲۱-۱   اماکن شاخص محله باغ فردوس  .۲۰۶

 

۳-۵-۲۲   محله کاشانک ۲۰۸

 

۳-۵-۲۳   محله حصاربوعلی ۲۰۹

 

۳-۵-۲۴   محله محمودیه ۲۱۱

 

۳-۵-۲۵   محله قیطریه .۲۱۲

 

۳-۵-۲۵-۱   موارد قوت و ضعف محله قیطریه ۲۱۲

 

۳-۵-۲۶   محله اوین .۲۱۴

 

۳-۵-۲۷   محله فرمانیه ۲۱۶

 

۳-۵-۲۷-۱   موارد قوت و ضعف محله فرمانیه .۲۱۷

 

فصل چهارم .۲۱۸

 

بررسی اهمیت  و انواع کارکردهای سازمان های ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری به ویژه در سطح محله های منطقه ۱ شهر تهران۲۱۸

 

مقدمه ۲۱۹

 

۴-۱  پیشینه سازمان های ایمان محور محله ای در غرب ( مطالعه موردی : کشور کانادا ) (History of faith- based orgonizations inwest case study: country canada).220

 

۴-۲  نقش و کارکردهای اصلی سازمان های ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری

 

(The main role and fanctions of neighborhood faith- based organizations in the management and sustainable development of urban neighborhood )222

 

۴-۳  سازمان های ایمان محور محله ای و مردم نهاد در ایران(Faith –based organizations neighborhood and NGO in the iran)228

 

۴-۴  نمونه های موردی نقش سازمان های ایمان محور و محله محور در محله های منطقه یک شهر تهران ( انطباق و سنخیت کارکردهای این دو سازمان با همدیگر ) (The role of faith- based organizations case samplings &NGO in neighborhoods of region 1 tehran).245

 

۴-۴-۱  مؤسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان ( محک ).۲۴۷

 

۴-۴-۲  مؤسسه خیریه بهنام دهش پور ۲۴۸

 

۴-۴-۳  مؤسسه خیریه امام علی( ع ) (همای رحمت )۲۵۱

 

۴-۴-۴  مجموعه مهرآفرین یا شهربانو .۲۵۳

 

۴-۴-۵  آسایشگاه خیریه کهریزک ( گروه بانوان نیکوکار ).۲۵۶

 

۴-۴-۶  اردوگاه شهید باهنر نیاوران.۲۶۰

 

۴-۴-۷  بیمارستان مسیح دانشوری   ۲۶۳

 

نتیجه گیری ۲۶۶

 

فصل پنجم .۲۶۷

 

آزمون فرضیه های پژوهش ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.۲۶۷

 

۵-۱  مقدمه ۲۶۸

 

۵-۲  روش تجزیه و تحلیل داده ها ۲۶۸

 

۵-۳  یافته های توصیفی نمونه ۲۷۰

 

۵-۴  یافته های استنباطی و آزمون فرضیات ۲۷۸

 

۵-۵  پایایی پرسشنامه ۲۸۷

 

نتیجه گیری .۲۸۹

 

پیشنهادات ۲۹۰

 

منابع و مآخذ .۲۹۳

 

فهرست منابع فارسی و عربی ۲۹۴

 

فهرست منابع انگلیسی .۳۰۱

 

فهرست منابع اینترنتی ۳۰۹

 

ضمائم .۳۱۱

 

نمونه پرسشنامه ۳۱۲

 

 Abstract.

 

چکیده:

 

به طور کلی، آنچه در ادبیات علمی داخل و خارج کشور مغفول مانده ، نقش سازمان های ایمان محور ( سام ) در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری است . این سازمان ها که به دو دسته قدسی و غیر قدسی تقسیم می شوند به دلیل ظرفیت ایمانی اش دارای اثر بخشی مضاعف نسبت به دیگر سازمان ها هستند . سازمان های ایمان محور، به سازمان،گروه ، برنامه یا پروژه ای اطلاق می شود که خدمات انسانی را به وسیله عامل ایمان تنیده شده با خدمات ارائه می دهد . از یک طرف این سازمان ها همواره زمینه ساز و تقویت کننده هویت ، خاطره های معنوی و حس تعلق به مکان ، مشارکت  و تقسیم کار در شهرها و محله های مختلف جهان می باشند و از طرف دیگر به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر ماهیت مسائل شهری و محله ای و پیچیدگی این مسائل، جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله به منظور حل پایدار آنها (از جمله توجه و آگاهی به اثرات عملکردی اجتماعی-اقتصادی، آموزشی و زیست محیطی این نوع سازمانهای محلی)را اجتناب ناپذیر ساخته است.

 

در ایران نیز آنچه به طور قطع می توان از آن یاد کرد ، این است که استفاده از ظرفیت مشارکت محله ای ( با همکاری سازمان های محله محور  )  همراه با ایمان می تواند بسیاری از مشکلات غیر قابل حل را جبران نماید . از این رو یکی از کارآمد ترین ابزار های اجرایی سیاست های دولتی ، سازمان های غیر انتفاعی هستند و سازمان های ایمان محور بارزترین جلوه این سازمان ها می باشند که به دلیل انگیزه های درونی و ایمانی شان به طور مضاعف ظرفیت اجرای خط مشی ها را دارند .

 

 

 در این رساله هم ضمن استخراج دیدگاه های ایمان گرایی در حوزه سازمان های ایمان محور، به مهم ترین کارکردهای این سازمان ها در جهان و ایران و محلات منطقه یک شهر تهران و نیز سنخیت ، نقش و عملکرد سازمان های ایمان محور با سازمان های محله محور  با بکار گرفتن این اصول ( عملکردها )  سعی شده است که نقش این سازمان ها در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری تحقق یابد.

 

نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های منطقه یک شهر تهران بدین قرار است:

 

۱- از حیث مفهومی و عملکردی سازمان های ایمان محور با سازمان های محله محور در محله های منتخب منطقه یک شهر تهران قابل انطباق و سنخیت با همدیگر هستند و این امر موجب تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای شده است.

 

۲- شناخت ،آگاهی ، تعلیم و توجه در زمینه های خدمات اجتماعی – آموزشی، زیست محیطی بویژه نیازهای اساسی ساکنان از مهمترین وجوه کارکردی سازمان های ایمان محور ( البته با سازمان های محله محور ) می باشند که باعث شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (محلات منطقه ۱ تهران)گردیده است.

 

۳- سازمان های کامیونیتی محور و  سازمان های ایمان محور در کاهش مشکلات ناشی از فقر شهری مؤثر می باشند.

 

۴- ناکافی بودن و نامشخص بودن سام ها، هم در ایران و هم در محدوده مورد مطالعه و در نتیجه عدم تشخیص دقیق این سازمان ها  ازدیگر سازمان های کامیونیتی محور.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

۱-۱- بیان مسأله

 

 بی شک رشد و توسعه شهرنشینی و افزایش بی سابقه جمعیت شهری در دهه های اخیر تأثیرات مهمی در شکل گیری وکارکردهای سازمان های ایمان محور( سام ) مانند همه تشکل ها و موسسات فرهنگی و اجتماعی که در امور اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی شهرها، بوی‍‍ژه مدیریت و توسعه پایدار آنها نقش هایی ایفا می کنند، بطوری که این روند، لزوم توجه و شناخت علمی اثرات توسعه ای این سازمان ها را دو چندان نموده است، برای مثال، نقش سازمان های ایمان محور درتوسعه اجتماعی- اقتصادی اجتماعات کوچک محلی درکانادا، استرالیا، مصر ،آمریکا

 

سازمان های ایمان محور، به سازمان،گروه ، برنامه یا پروژه ای اطلاق می شود که خدمات انسانی را به وسیله عامل ایمان تنیده شده با خدمات ارائه می دهد.عامل ایمان، بخش جدایی ناپذیرسازمان است که از طریق رهبران، نیروی کار و داوطلبان آن ابراز می گردد و به خدمات آن ها گره خورده است ( رهبر ،احسان؛ ۱۳۹۱: صص ۹۰-۸۷).سازمان های ایمان محور در محله هایی شکل پیدا می کنند که در آنها فعالیت ها و امور مختلف زندگی روزمره انسانی، از مذهب و اعتقادات دینی متأثر می شوند. دسته اول سازمان هایی هستند که اساس تشکیل آنها بر اساس ایمان است مثل کلیسا ها، مسجدها و دیگر مکان هایی که خدا را عبادت می کنند. دسته دوم سازمان هایی هستند که اساس تشکیل آنها ایمان نیست و هدف آنها کسب سود هم نیست، اما به سازمان های ایمانی وابسته اند مثل بنیاد ها و مؤسسه های خیریه و انجمن های حمایت از بانوان بی سرپرست. از یک طرف سازمان های ایمان محور به مفهوم عام خود، همواره زمینه ساز و تقویت کننده هویت،خاطره های معنوی و حس تعلق به مکان در شهرهای مختلف جهان می باشند. از طرف دیگر به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل، جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله به منظور حل پایدار آنها (از جمله اثرات عملکردی اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی این نوع سازمانهای محلی)را اجتناب ناپذیر ساخته است.  پژوهش ها و مطالعات زیادی در دو دهه اخیر در مورد انواع آثار کارکردی این سازمان ها در محیط شهری، صورت گرفته که همه به نوعی سیاست گذاری برنامه ریزی و مدیریت شهری را از خردترین واحد یعنی محله در شهر هدف قرار داده اند (madanipour,2003 ). در عصر جهانی شدن که در آن اغلب جوامع بشری درحال دور شدن از معنویت و شخصی شدن دین و جدا کردن آن از زندگی روزمره انسانی است، سازمان های ایمان محور سعی دارند نقش هایی را در استخوانبندی و هویت بخشی به شهرها و حتی محلات ایفا  کنند. سازمان های ایمان محور در طول تاریخ صرف نظر از کارکرد اصلی خود که همانا برگذاری مراسم آیینی بوده، کارکردهایی به طور مستقیم و غیرمستقیم برعهده داشته اند.

 

شهر تهران نیز با قرار گرفتن در مسیرتحولات شدید جمعیتی و شهر نشینی و به تبعیت از رویه ی حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور، باید اصول مربوط به همخوانی این مراکز حیاتی  با نیاز های جمعیتی شهر و حوزه نفوذ را روشن کرده و در جهت رفع نارسایی ها وکاستی های موجود، پیشنهاد و راهکار مناسب ارائه نماید. محله های منطقه ۱ شهر تهران نیز از این مقوله جدا نیستند و حامل بناهای فرهنگی ، مذهبی و دینی می باشند. با این وصف این مسئله در ذهن ایجاد می شود که وجود این سازمان های ایمان محور در محله های منطقه ۱ تهران چه نقشی درتاًمین و یا تعدیل نیاز های جمعیتی و دستیابی به اصول و معیارهای مدیریت و توسعه پایدار محله ای دارند؟ در این پایان نامه تلاش می گردد تا با یک بررسی، وضعیت کارکردی سازمان های ایمان محور را از نظر سنخیت با سازمان های محله محور و ایفای نقش آنها در تحقق برخی از شاخص های پایداری شهری، بویژه در نیاز های اساسی شهروندان و در نتیجه کمک به تحقق مدیریت پایدار محله ای مورد تحلیل قرار گیرد.

 

۲-۱- سوالات تحقیق

 

۱ ) آیا سازمانهای ایمان محور از حیث مفهومی و کارکردی با سازمانهای محله محور قابل انطباق هستند؟

 

۲) این سازمانها در شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (خصوصاً محلات منطقه ۱ تهران) چه کارکردی می توانند داشته باشند؟

 

۳-۱- فرضیه های تحقیق

 

در منطقه مطالعاتی ( خصوصاً محلات منطقه ۱ تهران) ، سازمانهای ایمان محور و محله محور، از حیث کارکردی قابل انطباق هستند.

  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی