نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

(ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن)

 

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺎﺑﺪی

 

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪ ﻋﺴﮕﺮی

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

ﭼﻜﻴﺪه

 

ﻇﻬﻮر ﻧﻮآوری داﻧﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺑﺰار

 

ﺳﻮدﻣﻨﺪی را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﻧﻮآوری و ﺑﻬﺮه وری

 

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪد ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻮآوری

 

در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدی ،از ﻧﻈﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ

 

ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و از ﻧﻈﺮ روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ – ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای

 

ﺷﺎﻣﻞ ۴۲ ﺳﻮال اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺗﻮزﻳﻊ

 

ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ از ۲۳۷ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

 

ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ و از آزﻣﻮن

 

ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ

 

داﻧﺶ و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن ﺷﺎﻣﻞ : ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ، ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ آﺷﻜﺎر ، ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن، ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ

 

اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﻮآوری در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد

 

دارد .

 

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪی :ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ، ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ، آﺷﻜﺎر، ﭘﻨﻬﺎن، اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻧﻮآوری

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

 

ﻋﻨﻮان                                                                                                                                ﺻﻔﺤﻪ

 

ﻓﺼـﻞ اول: ﻛﻠﻴـﺎت ۱٫

 

.۱-۱ﻣﻘﺪﻣﻪ ۲

 

.۲-۱ ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ۳٫

 

.۳-۱اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ۴٫

 

.۴-۱ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ ۵٫

 

.۵-۱ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ۵

 

.۶-۱ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ۶٫

 

.۷-۱ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ۶

 

.۱-۷-۱ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ۶

 

.۲-۷-۱ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ۷٫

 

.۳-۷-۱ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ آﺷﻜﺎر ۷

 

.۴-۷-۱ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن ۷٫

 

.۵-۷-۱ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ۸٫

 

.۶-۷-۱ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ۸٫

 

.۷-۷-۱ﻧﻮآوری ۸٫

 

.۸-۱ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ۹٫

 

.۱-۸-۱ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ۹

 

.۲-۸-۱ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ۹٫

 

.۳-۸-۱ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ آﺷﻜﺎر ۹

 

.۴-۸-۱ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن ۹٫

 

.۵-۸-۱ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ۹٫

 

.۶-۸-۱ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ۹٫

 

.۷-۸-۱ﻧﻮآوری ۱۰

 

ﻓﺼﻞ دوم: واﻛﺎوی ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ۱۱

 

.۱-۲ﻣﻘﺪﻣﻪ. ۱۲

 

.۲-۲ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﺎوی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. ۱۲

 

.۳-۲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. ۱۴

 

.۴-۲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. ۱۵

 

.۵-۲اﺑﻌﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. ۱۶

 

.۱-۵-۲داﻧﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ(ﺧﻠﻖ داﻧﺶ ). ۱۶

 

.۲-۵-۲ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی داﻧﺶ(ﺣﻔﻆ داﻧﺶ ) ۱۶

 

.۳-۵-۲ ﺗﻮزﻳﻊ داﻧﺶ. ۱۶

 

.۴-۵-۲ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی داﻧﺶ(ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ). ۱۷

 

.۶-۲ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ۱۷

 

.۷-۲ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن. ۱۸

 

.۸-۲ﺿﺮورت ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ. ۱۹

 

.۹-۲اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ. ۱۹

 

.۱۰-۲ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ. ۲۰

 

.۱-۲ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن. ۲۲

 

.۱۲-۲ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ. ۲۳

 

.۱-۱۲-۲ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮدی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ. ۲۴

 

.۲-۱۲-۲ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ۲۹

 

.۳-۱۲-۲ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻓﻨّﺎورهی در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ۳۵

 

.۱۳-۲ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. ۳۹

 

.۱۴-۲ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ (ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری داﻧﺶ). ۴۲

 

.۱۵-۲ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ. ۴۲

 

.۱۶-۲ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ۴۴

 

.۱-۱۶-۲ﺟﻮ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ۴۴

 

.۲-۱۶-۲ اﻋﺘﻤﺎد ۴۵

 

.۳-۱۶-۲ﺗﻌﻬﺪ درک ﺷﺪه از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻗﺒﺎل ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ. ۴۵

 

.۴-۱۶-۲ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎداش ۴۶

 

.۵-۱۶-۲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی (ﻓﻨﺎوری) ۴۶

 

.۶-۱۶-۲ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ۴۷

 

.۷-۱۶-۲اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎن ۴۸

 

.۱۷-۲ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻮآوری ۴۸

 

.۱۸-۲ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻮآوری ۴۹

 

.۱۹-۲ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ۴۹

 

.۲۰-۲واﻛﺎوی ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ۵۰

 

.۱-۲۰-۲ واﻛﺎوی ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﺟﻬﺎن. ۵۰

 

.۲-۲۰-۲ واﻛﺎوی ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ در اﻳﺮان . ۵۴

 

.۲۰-۲ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی و ﻣﺪل ﭘﮋوﻫﺶ. ۶۱

 

ﻓﺼـﻞ ﺳﻮم: روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ۶۲

 

۱-۳ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ۶۳

 

.۲-۳روش ﺗﺤﻘﻴﻖ. ۶۴

 

.۳-۳ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ۶۴

 

.۴-۳ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ۶۵

 

.۵-۳ اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ۶۵

 

.۶ -۳ اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی (ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ). ۶۶

 

.۱-۶-۳ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ۶۶

 

.۲-۶-۳ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ _Toc37858138567

 

.۷-۳ روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ( روش آﻣﺎری). ۶۸

 

.۸-۳ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﻴﻖ. ۶۹

 

.۱-۸-۳ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ۶۹

 

.۲-۸-۳ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﻲ ۶۹

 

.۳-۸-۳ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻜﺎﻧﻲ. ۶۹

 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ. ۷۰

 

.۱-۴ ﻣﻘﺪﻣﻪ ۷۱

 

.۲-۴ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ۷۲

 

۱-۲-۴ .ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ۷۲

 

.۲-۲-۴ﺳﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن. ۷۴

 

.۳-۲-۴ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت. ۷۶

 

.۴-۲-۴ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر. ۷۸

 

.۳-۴آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ۸۰

 

.۱-۳-۴آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ۸۰

 

.۲-۳-۴ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ. ۸۱

 

.۱-۲-۳-۴ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ. ۸۱

 

.۲-۲-۳-۴ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ اول. ۸۲

 

.۳-۲-۳-۴ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ دوم. ۸۳

 

.۴-۲-۳-۴ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺳﻮم ۸۴

 

.۵-۲-۳-۴ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﭼﻬﺎرم. ۸۵

 

.۶-۲-۳-۴ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﭘﻨﺠﻢ ۸۶

 

.۴-۴رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ. ۸۷

 

ﻓﺼــﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ۹۰

 

.۱-۵ﻣﻘﺪﻣﻪ. ۹۱

 

.۲-۵ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ۹۲

 

.۳-۵ ﺑﺤﺚ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ۹۳

 

.۱-۳-۵ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ. ۹۳

 

.۲-۳-۵ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ. ۹۶

 

.۴-۵ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ۹۶

 

.۵-۵ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺤﻘﻴﻖ ۹۷

 

.۱-۵-۵ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻛﺎرﺑﺮدی ۹۷

 

.۲-۵-۵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ. ۹۹

 

.۶-۵ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ. ۹۹

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ ۱۰۱

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ۱۰۴

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ۱۰۵

 

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ۱۰۷

 

۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ رﻗﺎﺑﺖ، ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺑﺮای ﺣﻴﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻳﺪه ﻫﺎی ﻧﻮ و ﺑﺪﻳﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﺪه ﻫﺎی ﻧﻮ و ﺑﺪﻳﻊ ﻫﻤﭽﻮن روﺣﻲ در ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺳﺎزﻣﺎن

 

دﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و آن را از ﻧﻴﺴﺘﻲ و ﻓﻨﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻇﻬﻮر ﻧﻮآوری داﻧﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد

 

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺑﺰار ﺳﻮدﻣﻨﺪی را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

 

داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﻧﻮآوری و ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻫﺪف

 

ﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ اﻳﺠﺎد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن اﻓﺮاد داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده، ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ

 

ﺗﺒﺎدل ﻧﻤﻮده، داﻧﺶ دﻳﮕﺮان را ﺑﺎ داﻧﺶ ﺧﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮده ﻧﻬﺎﻳﺘﺎًو آن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ. ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد

 

ﺑﻪ ﻧآوری در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، از اﻳﻦ رو اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﻲ

 

ﻧﻮآوری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻮآوری در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد(دﻫﻘﺎن ﻧﺠﻢ

 

اﻣﺮزه ﻧﻮآوری در ﻓﻀﺎی ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻮده و اﻛﺜﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﻠﻖ

 

اﻳﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ازداﻧﺶ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات وﻳﺎ

 

ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪی ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ، ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮآوری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی

 

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و راز ﺑﻘﺎی اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﺮوزی در ﻧﻮآوری ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

 

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎی ﻧﻮآوری و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ

 

اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ(دﻫﻘﺎن ﻧﺠﻢ ،.(۱۳۸۸

 

اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﭙﺲ اﻫﺪاف ،ﺳﻮاﻻت و ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه

 

اﺳﺖ و در آﺧﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .

 

.۲-۱ ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ

 

در ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪی و ﻣﻬﻢ در

 

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در اﻧﺘﻘﺎل و اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری داﻧﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در اﻗﺘﺼﺎد

 

داﻧﺶ ﻣﺤﻮر اﻣﺮوز اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارد.ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮی ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﺮای

 

ﻛﺴﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻫﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ داﻧﺶ ﺳﺮاﺳﺮ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻳﻊ ﻛﺎر ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ

 

روﻳﻪ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ دوﺑﺎره ﻛﺎری ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺶ و ﻣﺮاودات ﻣﻮرد

 

ﻧﻴﺎز در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎی ﻧﻮآوری اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮاورﻧﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد.

 

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮآوری دارد (ﻫﺎدﻳﺰاده ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران

 

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری و

 

ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و داﻧﺶ اﺳﺎس ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ .

 

ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ دﻳﻜﺴﻮن(۲۰۰۱) ۱ ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ دو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺸﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ

 

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﻣﺪل دﻳﻜﺴﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ

 

روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ،ﭘﻨﺞ ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻬﻢ در ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد

 

ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ و اﺷﻜﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﻬﺎ ﺑﺎب ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪﻳﺪ

 

اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﺠﺎد راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺮای ﻣﺸﻜﻼت ﭘﻴﺶ رو ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺴﻬﻴﻢ

 

داﻧﺶ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎزی آن ﺑﺮای اﻳﺠﺎد داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮآوری ﻻزم اﺳﺖ (ﻫﺎدﻳﺰاده ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران ،.(۱۳۹۲

 

ﻟﺬا در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎزوﻛﺎر ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﺎزو ﻛﺎر ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس

 

اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻳﻜﺴﻮن (۲۰۰۱) ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻮآوری در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ

 

اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﺎﻧﺪ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﻧﻮآوری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

.۳-۱اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ دﻧﻴﺎی ﺗﺠﺎری اﻣﺮوز ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ و

 

ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد. ﺗﻨﻬﺎ روش ﺧﻠﻖ ارزش ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻮآوری ،

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻜﺮی و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻮآوری اﻳﻔﺎ ﻣﻲ

 

ﻛﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ داﻧﺶ ﺿﻤﻨﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺴﻬﻴﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻋﺮﺿﻪ

 

ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﻘﺶ

 

ﻣﻌﻨﺎداری را در ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . درواﻗﻊ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻣﻮﻓﻘﺖ آﻣﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻓﻜﺮی و

 

اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ داﻧﺶ ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ،

 

ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮت ﻣﻮﺛﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ (ﻫﺎدﻳﺰاده ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران ،.(۱۳۹۲

 

اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻣﺤﻴﻂ

 

ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮی اﺳﺖ . ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ

 

ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ آن ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط

 

ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻳﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن داﻧﺶ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی

 

ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﻠﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻋﺎدت ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺎﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ارﺗﻘﺎ

 

دﻫﺪ.

 

در واﻗﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺶ و ﻣﺮاودات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎی ﻧﻮآوری اﺳﺖ. ﺑﻪ

 

ﻋﻼوه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻮآوراﻧﻪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺼﻴﺮت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

 

داﻧﺶ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮآوری دارد ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ در ﻧﻮآوری

 

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ در ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻮآوری در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

 

(ﻫﺎدﻳﺰاده ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﻜﺎران ،.(۱۳۹۲

 

.۴-۱ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ :

 

.۱آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﻧﻮآوری در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد ؟

 

  1. آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ و ﻧﻮآوری راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد ؟

 

  1. آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ آﺷﻜﺎر و ﻧﻮآوری راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد؟

 

  1. آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن و ﻧﻮآوری راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد؟

 

  1. آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﻧﻮآوری راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد؟

 

  1. آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻮآوری راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد؟

.۷ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد ؟

 

.۵-۱ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

.۱ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﻧﻮآوری در ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ

 

  1. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ و ﻧﻮآوری

 

  1. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ آﺷﻜﺎر و ﻧﻮآوری

 

  1. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﭘﻨﻬﺎن و ﻧﻮآوری

 

  1. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﻧﻮآوری
  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی