نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

آخرین مطالب

وفاداری مشتریان

دانشکده مدیریت وحسابداری

 

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان ­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

 

عنوان:

 

تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان

 

( مطالعه موردی هتل های سواحل دریای خزر شرق گیلان)

 

 

 

استاد راهنما:

 

 دکترحسین گنجی نیا 

 

نیمسال تحصیلی

 

اول

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

 

عنوان                                                      صفحه

 

چکیده. ۱

 

فصل اول: کلیات تحقیق ۲

 

۱-۱ مقدمه ۳

 

۱-۲ بیان مساله. ۳

 

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵

 

۱-۴ اهداف تحقیق. ۵

 

۱-۵ مدل نظری تحقیق .۶

 

۱-۶ فرضیه ­های تحقیق .۶

 

۱-۶-۱ فرضیه ­های اصلی ۷

 

۱-۶-۲ فرضیه ­های فرعی ۷

 

۱-۷ تعریف متغیرهای تحقیق ۸

 

۱-۸ قلمرو تحقیق ۹

 

۱-۹ تعریف مفهومی متغیرها.۱۰

 

۱-۱۰ تعریف عملیاتی متغیرها.۱۲

 

۱-۱۱ خلاصه فصل اول۱۲

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق. ۱۴

 

۲-۱مقدمه. ۱۵

 

۲-۲ وفاداری ۱۵

 

۲-۲-۱ انواع وفاداری ۱۵

 

۲-۲-۲ انواع مشتری از نظر وفاداری . ۱۸

 

۲-۲-۳ فرایند سودمندی وفاداری مشتریان ۱۹

 

۲-۲-۴ مزایای وفاداری به برند ۲۰

 

۲-۲-۵ حلقه وفاداری مشتری ۲۱

 

۲-۳ کیفیت خدمات ۲۲

 

۲-۴ اعتماد. ۲۴

 

۲-۴-۱ دیدگاه جامع به اعتماد ۲۴

 

۲-۴-۲ ویژگی های اعتماد. ۲۶

 

۲-۴-۳ نقش ریسک و آسیب پذیری در مفهوم اعتماد   ۲۷

 

۲-۵ رضایت ۲۸

 

۲-۵-۱ ارزش و رضایت مشتری. ۲۸

 

۲-۵-۲ مزایای رضایت مشتری. ۲۹

 

۲-۶ بازاریابی رابطه ای. ۲۹

 

۲-۶-۱ بازاریابی رابطه ای؛ تعاریف و مولفه ها   ۳۱

 

۲-۶-۲ تاریخچه بازاریابی رابطه ای. ۳۵

 

۲-۶-۳ اجزا و عناصر بازاریابی رابطه ای. ۳۵

 

۲-۶-۳-۱ ایجاد پیوند. ۳۶

 

۲-۶-۳-۲ ارتباطات ۳۷

 

۲-۶-۳-۳ ارزش مشترک ۳۷

 

۲-۶-۳-۴ همدلی ۳۷

 

۲-۶-۳-۵ رابطه متقابل . .۳۷

 

۲-۶-۴ عوامل موثر در رشد بازاریابی رابطه ای ۳۹

 

۲-۶-۵ انواع فعالیت های بازاریابی رابطه ای ۳۹

 

۲-۶-۶ ضرورت بازاریابی رابطه ای.۴۰

 

۲-۶-۷ نردبان بازاریابی رابطه ای ۴۰

 

۲-۶-۸ پی ریزی و ساخت بازاریابی رابطه ای ۴۱

 

۲-۶-۹ استراتژی های بازاریابی رابطه ای ۴۲

 

۲-۶-۱۰ مدل های بازاریابی رابطه ای.۴۴

 

۲-۶-۱۱ مدل پنج سطحی بازاریابی رابطه ای کاتلر۴۸

 

۲-۶-۱۲ موانع و محدودیت های پیاده سازی اثربخش برنامه های بازاریابی رابطه ای ۴۹

 

۲-۷ پیشینه تحقیق .۵۰

 

۲-۷-۱ پیشینه داخلی۵۰

 

۲-۷-۲ پیشینه خارجی۵۳

 

۲-۸ خلاصه فصل .۵۴

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق. ۵۵

 

۳-۱ مقدمه . ۵۶

 

۳-۲ روش تحقیق . ۵۶

 

۳-۳ جامعه آماری. ۵۶

 

۳-۴ نمونه آماری و روش نمونه گیری ۵۷

 

۳-۵ روش گردآوری اطلاعات ۵۸

 

۳- ۶روایی و پایایی ابزار گرداوری اطلاعات . ۵۹

 

۳-۶-۱ روایی. ۵۹

 

۳-۶-۲ پایایی ۶۰

 

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۱

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق. ۶۳

 

۴-۱ آمار توصیفی . ۶۴

 

۴-۱-۱ توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان . ۶۴

 

۴-۱-۲ توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان  ۶۵

 

۴-۱-۳ توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان. ۶۵

 

۴-۲ تحلیل عاملی تاییدی ۶۷

 

۴-۲-۱ بار عاملی. ۶۸

 

۴-۳ بررسی روابط (همبستگی) بین مولفه های تاکتیک های بازاریابی رابطه مند. ۷۵

 

۴-۴ بررسی روابط (همبستگی) بین مولفه های کیفیت روابط     ۷۶

 

۴-۵ بررسی روابط (همبستگی) بین متغیرهای تحقیق  ۷۸

 

۴-۶ آزمون مدل ساختاری تحقیق. ۷۹

 

۴-۷ شاخص های برازندگی مدل. ۸۰

 

۴-۸ آزمون فرضیه اول تحقیق. ۸۱

 

۴-۹ آزمون فرضیه دوم تحقیق۸۱

 

۴-۱۰ آزمون فرضیه های فرعی۸۲

 

۴-۱۱ فرضیات جانبی.۸۶

 

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۷

 

۵-۱ مقدمه ۸۸

 

۵-۲ بحث و نتیجه گیری. ۸۸

 

۵-۲-۱ نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول تحقیق۸۸

 

۵-۲-۲ نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم تحقیق.۸۹

 

۵-۳ نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی۹۰

 

۵-۳-۱ نتایج بررسی فرضیه فرعی ۱و۳و۵٫۹۰

 

۵-۳-۲ نتایج بررسی فرضیه فرعی ۲و۴و۶٫۹۱

 

۵-۳-۳ نتایج بررسی فرضیه فرعی ۷و۸٫۹۲

 

۵-۴ پیشنهادات.۹۳

 

۵-۵ محدودیت های پژوهش.۹۴

 

۵-۶ پیشنهادات به محققان آینده.۹۵

 

 

 

منابع ۹۶

 

پیوست ها ۱۰۴

 

چکیده انگلیسی ۱۱۳

 

فهرست شکل‌ها

 

عنوان                                                      صفحه

 

شکل۱-۱ مدل مفهومی.۸

 

شکل ۱-۲ فرایند پژوهش بصورت شماتیک. ۱۳

 

شکل ۲-۱ اجزا و عوامل بازاریابی رابطه ای. ۳۶

 

شکل ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت. ۶۵

 

شکل ۴-۲ توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. ۶۶

 

شکل ۴-۳ توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان. ۶۷

 

شکل ۴-۴ تحلیل عاملی تاییدی پاداش محسوس در حالت معناداری ۶۸

 

شکل ۴-۵ تحلیل عاملی تاییدی محسوس در حالت ضرایب بارهای عاملی.۶۹

 

شکل ۴-۶ تحلیل عامل تاییدی ارتباطات فردی در حالت معناداری.۶۹

 

شکل ۴-۷ تحلیل عامل تاییدی ارتباطات فردی در حالت ضرایب بارهای عامل ۷۰

 

شکل ۴-۸ تحلیل عامل تاییدی مکاتبات مستقیم در حالت معناداری ۷۱

 

شکل ۴-۹ تحلیل عامل تاییدی مکاتبات مستقیم در حالت ضرایب استاندارد بارهای عامل ۷۱

 

شکل ۴-۱۰ تحلیل عامل تاییدی اعتماد در حالت معناداری ۷۲

 

شکل ۴-۱۱ تحلیل عامل تاییدی اعتماد در حالت ضرایب استاندارد بارهای عامل.۷۲

 

شکل ۴-۱۲ تحلیل عامل تاییدی رضایتمندی در حالت معناداری.۷۳

 

شکل ۴-۱۳ تحلیل عامل تاییدی رضایتمندی در حالت ضرایب استاندارد بارهای عامل.۷۳

 

شکل ۴-۱۴ تحلیل عامل تاییدی وفاداری در حالت معناداری.۷۴

 

شکل ۴-۱۵ تحلیل عامل تاییدی وفاداری در حالت ضرایب استاندارد بارهای عامل.۷۴

 

شکل ۴-۱۶ ضرایب معناداری همبستگی بین مولفه های تاکتیک بازاریابی رابطه مند۷۵

 

شکل ۴-۱۷ ضرایب استاندارد همبستگی بین مولفه های تاکتیک های بازاریابی رابطه مند۷۶

 

شکل ۴-۱۸ ضرایب معناداری همبستگی بین مولفه های کیفیت روابط۷۷

 

شکل ۴-۱۹ ضرایب استاندارد همبستگی بین مولفه های کیفیت روابط .۷۷

 

شکل ۴-۲۰ ضرایب معناداری همبستگی بین متغیرهای تحقیق۷۸

 

شکل ۴-۲۱ ضرایب استاندارد همبستگی بین متغیرهای تحقیق۷۸

 

شکل ۴-۲۲ مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری .۷۹

 

شکل ۴-۲۳ مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب تاثیر استاندارد۸۰

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                      صفحه

 

جدول ۳-۱ تطبیق سوالات پرسشنامه مولفه های آن ۵۸

 

جدول ۳-۲ پایایی عامل مولفه های پرسشنامه تحقیق.۶۱

 

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. ۶۴

 

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۵

 

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان ۶۶

 

جدول ۴-۴ شاخص های برازش مدل تحقیق قبل از اصلاح مدل.۸۰

 

جدول ۴-۵ نتایج حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری برای فرضیه اول تحقیق۸۱

 

 

جدول ۴-۶ نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری برای فرضیه دوم تحقیق۸۲

 

جدول ۴-۷ اثرات غیرمستقیم مولفه های تاکتیک بازاریابی رابطه مند بر کیفیت روابط و اعتماد۸۳

 

جدول ۴-۸ اثرات غیرمستقیم مولفه های تاکتیک بازاریابی رابطه مند بر کیفیت روابط و مولفه رضایتمندی۸۳

 

جدول ۴-۹ اثرات غیرمستقیم مولفه های کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان.۸۳

 

جدول ۴-۱۰ نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی ۱و۳و۵۸۴

 

جدول ۴-۱۱ نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی ۲و۴و۶۸۵

 

جدول ۴-۱۲ نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی ۲و۴و۶۸۵

 

جدول ۴-۱۳ اثرات غیرمستقیم و با واسطه مولفه های تاکتیک بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان.۸۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه تاکتیکهای بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و رابطه کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان هتل های شرق گیلان است. حجم نمونه از روش غیر احتمالی در دسترس و بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۱۹۶ نفر انتخاب شد. ابزار گرد­آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده که روایی آن توسط متخصصان مدیریت، استاد راهنما و مشاور تایید شده و پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۹۵/۰ بدست آمده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات، پیشینه و مبانی نظری از روش کتابخانه­ای و داده­های آماری از روش میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی بدست آوردن داده­های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه از شاخص­های آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودار­ها در بخش آمار توصیفی و از آزمون­های کلوموگروف-اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون، اسپیرمن و تحلیل عاملی تاییدی موجود در بسته­ نرم­ افزاری SPSS در بخش آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج نشان می­دهد که تاکتیکهای بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط، رابطه معناداری دارد وهمچنین کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان رابطه معناداری دارد.

 

واژگان کلیدی: بازاریابی رابطه مند- وفاداری مشتری_ کیفیت رابطه- مشتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه

سازمان‌ها با درکی که از اهمیت رضایت مشتری کسب کرده­اند، به تدریج در حال فاصله­گیری از بازاریابی سنتی و گرایش به بازاریابی رابطه ­مند می­باشند. رضایت مشتری عامل اصلی موفقیت در بسیاری از سازمان‌هاست و در تحقیقات متعدد به رابطه رضایت مشتری با ارتباط دهان به دهان، وفاداری، تکرارخرید و افزایش سودآوری سازمان‌ها اشاره شده است (فرناندزگنزالس وپرادو[۱]،۲۰۰۷،ص۵۰۰). در صنایع خدماتی که ارائه خدمات مستلزم برقراری ارتباط و تعامل با مشتری است، رضایت کلی مشتریان مبتنی بر چگونگی رویارویی وتجربه آنان از سازمان است. لذا جای تعجب نیست که شرکت­ها منابع قابل توجهی را صرف اندازه ­گیری و مدیریت رضایت مشتری می­ کنند. بنگاه­های اقتصادی برای بهبود رضایت و وفاداری مشتری باید در خصوص عوامل موثر بر رضایت مشتری به وفاداری آنان دست یابند (لائو و همکاران[۲]،۲۰۰۴،ص، ۵۴۵).

 

مشتری تنها منبع سودآوری شرکت‌ها در زمان حال و آینده است. ولی، به هر حال یک مشتری خوب که سودمندی بیشتری را ایجاد می‌کند همیشه امکان دارد که از دست برود؛ زیرا رقابت بر سر دستیابی به مشتریان خوب شدید است (گری، بایون،۲۰۰۱،ص ۸). شرکت‌های زمانه ما باید به حفظ و نگهداری مشتریان فعلی و ایجاد رابطه بلندمدت و سودآور با آن‌ها تأکید نمایند. دیدگاه اصلی حفظ مشتریان این است که باید با عرضه ارزش برتر به مشتری، رضایت وی را (پیوسته) تأمین کرد (کاتلر،گری،۲۰۰۱،ص۱۷).

 

  • بیان مسئله

پایه‌های اصلی جهان بینی بازاریابی رابطه‌مند بر مفهومی ‌قرار دارد که اولین بار توسط لئونارد بری[۳] مطرح شد و توسط دیگر صاحبنظران گسترش یافت. دیدگاه بازاریابی رابطه‌مند مرهون تلاش‌های کریستوفر[۴]، پاینی و بالانتین[۵] است که در گسترش قلمرو و حوزه مبانی تئوریک آن کوشش چشم­گیری داشتند. دیدگاه آن‌ها مبنی به نکات ذیل است:

 

تأکید به ارتباط بین مشتریان و عرضه­کنندگان که ایجاد رابطه را به جای معامله مورد توجه قرار می‌دهد.

 

دیدگاه بازاریابی رابطه‌مند بر حداکثر سازی ارزش مشتریان و همچنین بخش‌های ویژه‌ای از مشتریان متمرکز است.

 

استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند به توسعه وتقویت روابط قوی با مشتریان و عرضه­کنندگان، بازارهای حاصل از مشتریان توصیه شده[۶]، بازارهای حاصل از تأثیر افراد با نفوذ[۷] و بازارهای جذب نیروی انسانی و بازار داخلی که – درون سازمان است – معطوف می‌باشد.

 

کیفیت، ارائه خدمات به مشتری و بازاریابی، هرچند که غالباً به طور مجزا مدیریت می‌شوند ارتباط نزدیکی با هم دارند. دیدگاه بازاریابی رابطه‌مند بین این سه عنصر انسجام و یکپارچگی برقرار می‌کند. (پاینی[۸]،۱۹۹۸،ص۳)

 

بازاریابی رابطه‌مند، مجموعه فعالیتهایی است که هدف از آن‌ها، ایجاد پیوندهای بلندمدت وسودمند میان یک سازمان و مشتریانش برای تامین مزیت متقابل برای طرفین است (لاولاک ورایت،۱۳۸۵). از نظر پورتر بازاریابی رابطه ­مند فرآیندی است که به موجب آن خریدار و ارائه کننده، روابط موثر، کارا، اخلاقی، مشتاقانه و خویشاوندی را برقرار می­ کنند که این برای دو طرف منفعت دارد (گانسون،۱۹۹۴،ص۴).

 

بازاریابی رابطه ­مند، نگهداری مشتریان وتوسعه روابط و جذابتر کردن هرچه بیشتر این رابطه با مشتریان است (فونته نات وهایمان[۱۰]،۲۰۰۴). بازاریابی رابطه‌مند شامل فعالیت­هایی است در راستای توسعه ارتباطات طولانی مدت و مقرون به صرفه بین سازمان‌ها و مشتریان آن، به منظور ایجاد سود متقابل برای هر دو طرف (تاج زاده نمین، ۱۳۸۲، ص۱۹۸). از طرفی حفظ و تقویت مداوم رابطه با مشتری تنها مسیر یک طرفه‌ای است که سازمان‌های خدماتی در استفاده از استراتژی‌های تدافعی و افزایش حفظ مشتریان کنونی خود باید از آن عبور کنند ( کلگیت، الکساندر،۱۹۹۸،ص۱۴۴).

 

فلیپ کاتلر بازاریابی رابطه ­مند را این­گونه تعریف می­ کند: بازاریابی رابطه‌مند عبارتست از ایجاد، حفظ و تقویت رابطه قوی با مشتریان و سایر گروه­های ذینفع (کاتلر،۱۹۹۹،ص۷۹۰).

 

الف: آیا تاکتیک‌های بازاریابی رابطه ­مند بر کیفیت روابط مشتریان هتل های شرق گیلان اثر دارد؟

 

ب: آیا کیفیت روابط بر وفاداری مشتری مشتریان هتل های شرق گیلان تاثیر دارد؟

 

در این تحقیق تاکتیک های بازاریابی رابطه مند با مولفه های پاداش محسوس، ارتباطات فردی ، مکاتبات مستقیم به عنوان متغییر مستقل و کیفیت روابط با مولفه های اعتماد، رضایتمندی و وفاداری مشتریان به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است.

 

[۱] Fernandez-Gonzalez and Prado

 

[۲] Law,et al

 

[۳]Leonard Berry

 

[۴]Christopher

 

[۵]Payne & Ballantin

 

[۶] Referrai Markets

 

[۷] Influencers Markets

 

[۸]  payne

 

[۹]  Gunnwsson

 

[۱۰]  Fontenot and Hyman

  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی