نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

آخرین مطالب

تامین اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

 

گرایش :

 

تحقیق در علوم ارتباطات اجتماعی

 

عنوان :

 

بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی

 

از دیدگاه مسئولین روابط عمومی ادارات کل و مدیریت درمان کشور

 

 

 

استاد راهنما :

 

دکتر محمد رضا رسولی

 

 

 

استاد مشاور:

 

دکتر سید محمد دادگران

 

 

 

 

 

بهار ۱۳۹۴

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

 

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

 

 

هدف اصلی این تحقیق بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی است. وبرای یافتن عوامل موثری همچون تخصیص بودجه مورد نیاز،دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی،داشتن برنامه راهبردی ارتباطی  ،عملکرد ارتباطات درون وبرون سازمانی ومیزان بهره مندی از تکنولوژی های نوین  ارتباطی در کارایی روابط عمومی از دیدگاه مسئولین روابط عمومی ادارات کل ومدیریت درمان در سراسر کشور پژوهش انجام گردیده است. در این تحقیق با بهره گرفتن از روش پیمایشی به طور کل شمار (بدون نمونه گیری)  تعداد ۶۵ پرسشنامه با ۳۱ گویه در یک پیوستار ۵ درجه ای درباره کارایی ،یک سوال باز و۶ سوال مشخصات وسیمای پاسخگویان  ارسال واطلاعات جمع آوری و با  تهیه جدول های توصیفی  و روش آزمون (T) تک نمونه ای تجزیه  وتحلیل گردید.

 

در این پژوهش پاسخگویان  ، دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی ،داشتن برنامه راهبردی ارتباطی  ،تخصیص بودجه مورد نیاز، فعالیت درون وبرون سازمانی ،استفاده از تکنولوژی های ارتباطی  نوین را در کارایی روابط عمومی موثر دانستند واظهار داشتند با توجه به این عوامل، روابط عمومی می تواند سازمان را در رسیدن به یک الگوی ارتباطی  دوسویه همسنگ بین سازمان وجامعه یاری نماید.

 

نکات  قابل توجه از نتایج بدست آمده نشان دهنده این مطلب است   که روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در زمینه استفاده از تکنولوژی های ارتباطی از ظرفیت شبکه های اجتماعی ،تلویزیون،تبلیغات اینترنتی ومحیطی بهره مناسبی نمی برد. همچنین یافته ها نشان می دهد  روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی  در تدوین برنامه راهبردی ارتباطی  برای دریافت بازخورد از طریق افکار سنجی ونظر سنجی نیازمند باز تعریف وتدوین نظامنامه جامع ارتباطی  می باشد.

 

 همچنین بررسی ها نشان دهنده این مطلب است که روابط عمومی در سازمان تامین اجتماعی هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است که می توان با بازنگری در تشکیلات وآموزش مدیران ارشد  در خصوص وظایف وحیطه فعالیت روابط عمومی ، اقدامات عملی مناسبی  برای افزایش کارایی روابط عمومی انجام داد.

 

 

مناسب است       

 

 

مناسب نیست

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه      ­­­­            تاریخ و امضاء:

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                       شماره

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

مقدمه: ۳

 

بیان مسأله : ۴

 

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۵

 

هدف های تحقیق : ۶

 

هدف اصلی: ۶

 

اهداف فرعی: ۶

 

سوالات تحقیق : ۶

 

فرضیه های تحقیق : ۷

 

قلمرو تحقیق: ۷

 

قلمرو زمان: ۷

 

تعریف مفاهیم و واژگان پر کاربرد: ۷

 

تاریخچه تامین اجتماعی در ایران و جهان: ۸

 

خدمات و کارکرد سازمان تامین اجتماعی: ۱۲

 

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

 

پیشینه تحقیق: ۱۵

 

چارچوب نظری تحقیق۲۰

 

تعاریف و مفاهیم روابط عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریه های روابط عمومی  

 

-الگوی گرونیک و هانت.۳۷

 

 

-الگوی ترکیبی پلاومن.۴۰

 

– تئوری برتر در روابط عمومی.۴۱

 

روابط عمومی در نظریه های جامعه شناسی سازمان ها

 

-نظریه کنش متقابل نمادین۴۲

 

-نظریه مبادله.۴۲

 

-نظریه الگوی چهار قاعده اسکات کاتلیپ.۴۴

 

نقش و جایگاه روابط عمومی در نظریه های مدیریت

 

-نظریه سیستم ها۴۵

 

-نظریه سازمان های بالغ و نا بالغ۴۸

 

-نظریه مدیریت بر مبنای هدف(MBO).49

 

– نظریه موقعیتی ۵۱

 

-نظریه مشارکت مردمی: ۵۳

 

 

 

 

بودجه بندی ونقش آن در کارایی روابط عمومی

 

 

 

 

 

تکنولوژیهای نوین ارتباطی ونقش آنها در کارایی روابط عمومی:

 

 

 

 

 

ویژگی های این پژوهش: ۶۳

 

-مدل نظری تحقیق۶۳

 

(بررسی کارایی روابط عمومی و عوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی) ۶۳

 

فصل سوم :روش تحقیق

 

۳ـ۱ مقدمه ۶۸

 

۳ـ۲ روش تحقیق ۶۸

 

۳ـ۳ روش گرد آوری اطلاعات: ۶۸

 

۳ـ۴ جامعه و نمونه آماری ۶۸

 

۳ـ۵ روش نمونه گیری و حجم نمونه: ۶۸

 

۳ـ۶ ابزار گرد‌آوری داده‌ها ۶۹

 

۳ـ۶ـ۱ پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی: ۶۹

 

۳ـ۶ـ۲ پرسشنامه کارایی ۶۹

 

۳ـ۷ فنون پردازش داده‌ها ۷۱

 

۳ـ۷ـ۱ سنجش پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه‌گیری ۷۱

 

۳ـ۷ـ۲ آزمون t تک نمونه‌ای ۷۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

 

۴ـ۱ مقدمه ۷۴

 

۴ـ۲ تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت شناختی ۷۴

 

۴ـ۲ـ۱ جنسیت ۷۴

 

۴ـ۲ـ۲ سن ۷۵

 

۴ـ۲ـ۳ سطح تحصیلات: ۷۶

 

۴ـ۲ـ۴ سنوات خدمت در روابط عمومی ۷۸

 

۴ـ۲ـ۵ محل خدمت ۷۹

 

۴ـ۲ـ۶ نوع تحصیلات ۸۰

 

۴ـ۳ تجزیه و تحلیل توصیفی پرسشنامه کارایی ۸۱

 

۴ـ۳ـ۱ تسهیل ارتباط مردم با مدیران به‌عنوان پل ارتباطی سازمان و مردم ۸۱

 

۴ـ۳ـ۲ ارائه مشاوره و راهنمایی مردم برای دریافت خدمات مناسب و رفع مشکلات ۸۲

 

۴ـ۳ـ۳ دریافت پیام و پاسخگویی مناسب به مخاطبان از طریق سامانه‌های ارتباطی سازمان ۸۳

 

۴ـ۳ـ۴ برگزاری جلسات با شرکای اجتماعی به منظور رسیدن به تفاهم دو جانبه و جلب حمایت ۸۴

 

۴ـ۳ـ۵ ارائه اطلاعات بهنگام از عملکرد سازمان به مخاطب از طریق روش‌های مختلف ارتباطی ۸۶

 

۴ـ۳ـ۶ ارتباط با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، اهداف و نگرش مدیران عالی سازمان ۸۷

 

۴ـ۳ـ۷ رعایت اصول و موازین اخلاق حرفه‌ای در اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی ۸۸

 

۴ـ۳ـ۸ استفاده از ابزارهای ارتباطی سازمانی برای بهبود تعاملات درون‌سازمانی و فرهنگ‌سازی ۸۹

 

۴ـ۳ـ۹ برگزاری مراسم‌های ویژه  مناسبت‌های ملی، مذهبی و تخصصی ۹۰

 

۴ـ۳ـ۱۰ سنجش افکار عمومی و نظرسنجی از مخاطبان  و انعکاس به‌موقع گزارش به مدیران برای تصمیم‌گیری مناسب ۹۱

 

۴ـ۳ـ۱۱ نقش استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در کارایی فعالیت‌های روابط عمومی ۹۲

 

۴ـ۳ـ۱۲ استفاده از تلوزیون جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۹۳

 

۴ـ۳ـ۱۳ استفاده از مطبوعات جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۹۴

 

۴ـ۳ـ۱۴ استفاده از تبلیغات محیطی (تابلوهای بزرگ شهری و .) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۹۵

 

۴ـ۳ـ۱۵ استفاده از تبلیغات اینترنتی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی ۹۶

 

۴ـ۳ـ۱۶ استفاده از پیام کوتاه (اس ام اس) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۹۷

 

۴ـ۳ـ۱۷ استفاده از سایت رسمی سازمان جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۹۹

 

۴ـ۳ـ۱۸ استفاده از شبکه‌های اجتماعی (وایبر، واتس‌آپ، فیس‌بوک و .) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۱۰۰

 

۴ـ۳ـ۱۹ نقش رسانه‌های ارتباطی در عدم برقراری ارتباط دو سویه ۱۰۱

 

۴ـ۳ـ۲۰ استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر سرعت اطلاع‌رسانی مخاطبان ۱۰۲

 

۴ـ۳ـ۲۱ استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر صرفه‌جویی در وقت و دریافت پاسخ و خدمت ۱۰۳

 

۴ـ۳ـ۲۲ استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر دریافت بازخورد و گسترش ارتباط تعاملی بین سازمان و مردم و جلب مشارکت مردم ۱۰۴

 

۴ـ۳ـ۲۳ تأثیر مدیریت مستقیم بالاترین مقام سازمان بر مدیریت روابط عمومی و کارایی آن ۱۰۵

 

۴ـ۳ـ۲۴ قرار نگرفتن روابط عمومی در در جایگاه واقعی خود در سازمان ۱۰۶

 

۴ـ۳ـ۲۵ ارتباط دوسویه و رسیدن به تفاهم با مخاطبان ۱۰۷

 

۴ـ۳ـ۲۶ تأثیر بودجه اختصاصی بر فعالیت‌های روابط عمومی ۱۰۸

 

۴ـ۳ـ۲۷ تأثیر بودجه اختصاصی بر کاهش خلاقیت و ابتکار عمل در فعالیت‌های روابط عمومی ۱۰۹

 

۴ـ۳ـ۲۸ نیاز به پیوست ارتباطی روابط عمومی در طرح‌ها و برنامه‌های کلان سازمان ۱۱۰

 

۴ـ۳ـ۲۹ مداخله حوزه تصدی روابط عمومی در حوزه تصمیم‌گیری‌های سازمان ۱۱۱

 

۴ـ۳ـ۳۰ میزان توجه به نظر مخاطبان در انجام فعالیت‌های روابط عمومی ۱۱۲

 

۴ـ۳ـ۳۱ کارایی فعالیت‌های روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ۱۱۳

 

۴ـ۴ آمار استنباطی ۱۱۵

 

فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری

 

مقدمه : ۱۲۳

 

نتیجه گیری: ۱۲۳

 

نتیجه و تحلیل: ۱۲۷

 

پیشنهادهای پرسش شوندگان.۱۲۸

 

پیشنهاد های کاربردی.۱۲۹

 

پیشنهاد برای تحقیقات بعدی۱۲۹

 

فهرست منابع ومآخذ: ۱۳۱

 

پیوست ها و ضمائم: ۱۳۵

 

Abstract 148
فهرست جداول

 

عنوان                                       شماره

 

جدول ۲: مفاهیم محوری مندرج در تعاریف روابط عمومی از دیدگاه صاحب نظران داخلی ۲۴

 

جدول شماره ۳: ویژگی انواع روابط عمومی ۲۷

 

جدول تاکتیک های دوسویه پنجگانه دوزیر ۴۰

 

جدول شماره۲ : نقش های روابط عمومی وکابرد های استراتژیک آنها ۴۵

 

جدول شماره: ۹ راه موثر روابط عمومی در موفقیت هر سازمان ۵۶

 

جدول ‏۳‑۱: جدول تعریف متغیرها ۶۹

 

جدول ‏۳‑۲: شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه کارایی ۷۰

 

جدول ‏۳‑۳ :تعداد و شماره سؤالات مربوط به متغیرهای تحقیق ۷۱

 

جدول ‏۴‑۱ : جدول فراوانی جنسیت پاسخگویان ۷۵

 

جدول ‏۴‑۲ : جدول فراوانی رده‌های سنی ۷۶

 

جدول ‏۴‑۳: جدول فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان ۷۷

 

جدول ‏۴‑۴ : جدول فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان در روابط عمومی ۷۸

 

جدول ‏۴‑۵ : جدول فراوانی محل خدمت پاسخگویان ۷۹

 

جدول ‏۴‑۶ : جدول فراوانی نوع تحصیلات پاسخگویان ۸۰

 

جدول ‏۴‑۷ : تسهیل ارتباط مردم با مدیران به‌عنوان پل ارتباطی سازمان و مردم ۸۱

 

جدول ‏۴‑۸ : ارائه مشاوره و راهنمایی مردم برای دریافت خدمات مناسب و حل‌وفصل و رفع مشکلات ۸۳

 

جدول ‏۴‑۹ : دریافت پیام و پاسخگویی مناسب به مخاطبان از طریق سامانه‌های ارتباطی سازمان ۸۴

 

جدول ‏۴‑۱۰ : برگزاری جلسات با شرکای اجتماعی به منظور رسیدن به تفاهم دو جانبه و جلب حمایت ۸۵

 

جدول ‏۴‑۱۱ : ارائه اطلاعات بهنگام از عملکرد سازمان به مخاطب از طریق روش‌های مختلف ارتباطی ۸۶

 

جدول ‏۴‑۱۲ : ارتباط با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، اهداف و نگرش مدیران عالی سازمان ۸۷

 

جدول ‏۴‑۱۳ : رعایت اصول و موازین اخلاق حرفه‌ای در اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی ۸۸

 

جدول ‏۴‑۱۴ : استفاده از ابزارهای ارتباطی سازمانی برای بهبود تعاملات درون‌سازمانی و فرهنگ‌سازی ۸۹

 

جدول ‏۴‑۱۵ : برگزاری مراسم‌های ویژه  مناسبت‌های ملی، مذهبی و تخصصی ۹۰

 

جدول ‏۴‑۱۶ : سنجش افکار و نظرسنجی از مخاطبان  و انعکاس به‌موقع گزارش به مدیران برای تصمیم‌گیری مناسب ۹۱

 

جدول ‏۴‑۱۷ : نقش استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در کارایی فعالیت‌های روابط عمومی ۹۲

 

جدول ‏۴‑۱۸ : استفاده از تلوزیون جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۹۳

 

جدول ‏۴‑۱۹ : استفاده از مطبوعات جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۹۴

 

جدول ‏۴‑۲۰ : استفاده از تبلیغات محیطی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۹۶

 

جدول ‏۴‑۲۱ : استفاده از تبلیغات اینترنتی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی ۹۷

 

جدول ‏۴‑۲۲ : استفاده از پیام کوتاه (اس ام اس) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۹۸

 

جدول ‏۴‑۲۳ : استفاده از سایت رسمی سازمان جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۹۹

 

جدول ‏۴‑۲۴ :استفاده از شبکه‌های اجتماعی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۱۰۱

 

جدول ‏۴‑۲۵ : نقش رسانه‌های ارتباطی در عدم برقراری ارتباط دو سویه ۱۰۲

 

جدول ‏۴‑۲۶ : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر سرعت اطلاع‌رسانی مخاطبان ۱۰۳

 

جدول ‏۴‑۲۷ : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر صرفه‌جویی در وقت و دریافت پاسخ و خدمت ۱۰۴

 

جدول ‏۴‑۲۸ : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر دریافت بازخورد و گسترش ارتباط تعاملی بین سازمان و مردم و جلب مشارکت مردم ۱۰۵

 

جدول ‏۴‑۲۹ : تأثیر مدیریت مستقیم بالاترین مقام سازمان بر مدیریت روابط عمومی و کارایی آن ۱۰۶

 

جدول ‏۴‑۳۰ : قرار نگرفتن روابط عمومی در در جایگاه واقعی خود در سازمان ۱۰۷

 

جدول ‏۴‑۳۱ : ارتباط دوسویه و رسیدن به تفاهم با مخاطبان ۱۰۸

 

جدول ‏۴‑۳۲ : تأثیر بودجه اختصاصی بر فعالیت‌های روابط عمومی ۱۰۹

 

جدول ‏۴‑۳۳ : تأثیر بودجه اختصاصی بر کاهش خلاقیت و ابتکار عمل در فعالیت‌های روابط عمومی ۱۱۰

 

جدول ‏۴‑۳۴ : نیاز به پیوست ارتباطی روابط عمومی در طرح‌ها و برنامه‌های کلان سازمان ۱۱۱

 

جدول ‏۴‑۳۵ : مداخله حوزه تصدی روابط عمومی در حوزه تصمیم‌گیری‌های سازمان ۱۱۲

 

جدول ‏۴‑۳۶ : میزان توجه به نظر مخاطبان در انجام فعالیت‌های روابط عمومی ۱۱۳

 

جدول ‏۴‑۳۷ : کارایی فعالیت‌های روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ۱۱۴

 

جدول ‏۴‑۳۸ :آزمون نرمال بودن مولفه‌های کارایی ۱۱۵

 

جدول (‏۴‑۳۹):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون دیدگاه مدیران نسبت به جایگاه روابط عمومی و تأثیر آن بر کارایی ۱۱۷

 

جدول (‏۴‑۴۰):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون بهره‌مندی از ابزار و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و تأثیر آن بر کارایی ۱۱۸

 

جدول (‏۴‑۴۱):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون اختصاص بودجه مورد نیاز روابط عمومی‌ها و تأثیر آن بر کارایی ۱۱۹

 

جدول (‏۴‑۴۲):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون عملکرد ارتباط درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و تأثیر آن بر کارایی ۱۲۰

 

جدول (‏۴‑۴۳):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون داشتن برنامه راهبردی ارتباطی و تأثیر آن بر کارایی ۱۲۱

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                       شماره

 

نمودار (شماره۱) بازنگری در ساختار مفهومی در چهار الگوی روابط عمومی (گرونیک،۱۹۹۲) ۳۹

 

نمودار (شماره ۲) بازنگری در ساختار مفهومی در ساختار چهار الگوی روابط عمومی (گرونیک ۱۹۹۲) ۴۰

 

نمودار ‏۴‑۱ :نمودار  فراوانی جنسیت پاسخگویان ۷۵

 

نمودار ‏۴‑۲ :نمودار  فراوانی سن پاسخگویان ۷۶

 

نمودار ‏۴‑۳ :نمودار  فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان ۷۷

 

نمودار ‏۴‑۴ :نمودار  فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان در روابط عمومی ۷۹

 

نمودار ‏۴‑۵ :نمودار  فراوانی محل خدمت پاسخگویان ۸۰

 

نمودار ‏۴‑۶ :نمودار  فراوانی نوع تحصیلات پاسخگویان ۸۱

 

نمودار ‏۴‑۷ : تسهیل ارتباط مردم با مدیران به‌عنوان پل ارتباطی سازمان و مردم ۸۲

 

نمودار ‏۴‑۸ : ارائه مشاوره و راهنمایی مردم برای دریافت خدمات مناسب و حل‌وفصل و رفع مشکلات ۸۳

 

نمودار ‏۴‑۹ : دریافت پیام و پاسخگویی مناسب به مخاطبان از طریق سامانه‌های ارتباطی سازمان ۸۴

 

نمودار ‏۴‑۱۰ : برگزاری جلسات با شرکای اجتماعی به منظور رسیدن به تفاهم دو جانبه و جلب حمایت ۸۵

 

نمودار ‏۴‑۱۱ : ارائه اطلاعات بهنگام از عملکرد سازمان به مخاطب از طریق روش‌های مختلف ارتباطی ۸۶

 

نمودار ‏۴‑۱۲ : ارتباط با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، اهداف و نگرش مدیران عالی سازمان ۸۷

 

نمودار ‏۴‑۱۳ : رعایت اصول و موازین اخلاق حرفه‌ای در اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی ۸۸

 

نمودار ‏۴‑۱۴ : استفاده از ابزارهای ارتباطی سازمانی برای بهبود تعاملات درون‌سازمانی و فرهنگ‌سازی ۸۹

 

نمودار ‏۴‑۱۵ : برگزاری مراسم‌های ویژه  مناسبت‌های ملی، مذهبی و تخصصی ۹۰

 

نمودار ‏۴‑۱۶ : سنجش افکار و نظرسنجی از مخاطبان  و انعکاس به‌موقع گزارش به مدیران برای تصمیم‌گیری مناسب ۹۱

 

نمودار ‏۴‑۱۷ : نقش استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در کارایی فعالیت‌های روابط عمومی ۹۲

 

نمودار ‏۴‑۱۸ : استفاده از تلوزیون جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۹۳

 

نمودار ‏۴‑۱۹ : استفاده از مطبوعات جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۹۴

 

نمودار ‏۴‑۲۰ : استفاده از تبلیغات محیطی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۹۶

 

نمودار ‏۴‑۲۱ : استفاده از تبلیغات اینترنتی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی ۹۷

 

نمودار ‏۴‑۲۲ : استفاده از پیام کوتاه (اس ام اس) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۹۸

 

نمودار ‏۴‑۲۳ : استفاده از سایت رسمی سازمان جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۱۰۰

 

نمودار ‏۴‑۲۴ :استفاده از شبکه‌های اجتماعی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان ۱۰۱

 

نمودار ‏۴‑۲۵ : نقش رسانه‌های ارتباطی در عدم برقراری ارتباط دو سویه ۱۰۲

 

نمودار ‏۴‑۲۶ : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر سرعت اطلاع‌رسانی مخاطبان ۱۰۳

 

نمودار ‏۴‑۲۷ : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر صرفه‌جویی در وقت و دریافت پاسخ و خدمت ۱۰۴

 

نمودار ‏۴‑۲۸ : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر دریافت بازخورد و گسترش ارتباط تعاملی بین سازمان و مردم و جلب مشارکت مردم ۱۰۵

 

نمودار ‏۴‑۲۹ : تأثیر مدیریت مستقیم بالاترین مقام سازمان بر مدیریت روابط عمومی و کارایی آن ۱۰۶

 

نمودار ‏۴‑۳۰ : قرار نگرفتن روابط عمومی در در جایگاه واقعی خود در سازمان ۱۰۷

 

نمودار ‏۴‑۳۱ : ارتباط دوسویه و رسیدن به تفاهم با مخاطبان ۱۰۸

 

نمودار ‏۴‑۳۲ : تأثیر بودجه اختصاصی بر فعالیت‌های روابط عمومی ۱۰۹

 

نمودار ‏۴‑۳۳ : تأثیر بودجه اختصاصی بر کاهش خلاقیت و ابتکار عمل در فعالیت‌های روابط عمومی ۱۱۰

 

نمودار ‏۴‑۳۴ : نیاز به پیوست ارتباطی روابط عمومی در طرح‌ها و برنامه‌های کلان سازمان ۱۱۱

 

نمودار ‏۴‑۳۵ : مداخله حوزه تصدی روابط عمومی در حوزه تصمیم‌گیری‌های سازمان ۱۱۲

 

نمودار ‏۴‑۳۶ : میزان توجه به نظر مخاطبان در انجام فعالیت‌های روابط عمومی ۱۱۳

 

نمودار ‏۴‑۳۷ : کارایی فعالیت‌های روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ۱۱۴

 

 

 

مقدمه

 

با توجه به  پیچیدگی  جوامع امروزی،سازمانها بر آنند به منظور تحقق اهداف،شناخت کاملی از جامعه مخاطبان خود داشته باشند و تصمیماتی مبتنی بر واقعیات اتخاذ کنند.

 

امروزه سازمان ها به این نتیجه رسیده اند  کارایی فعالیت ها زمانی خواهد بود که از تمام ظرفیت های سازمانی و امکانات و شرایط لازم بهرمند می شوند و در عرصه جامعه حضوری فعال و موثر داشته باشند.

 

در این میان روابط عمومی ها نقش بسیار تعیین کننده دارند و می توانند با انجام فرایند اطلاع یابی، پردازش اطلاعات و اطلاع رسانی،سازمان ها را در جهت تحقق اهداف و پیاده سازی استراتژی های کلان آن یاری نمایند.

 

روابط عمومی به عنوان یک علم دارای اصول منطقی، نظریه،الگو و فلسفه بوده و با ایفای نقش خود به شکل کار آمد می تواند در تصمیم سازی برای مدیران،برای ایجاد تصویر مناسب و صحیح از سازمان در جامعه اثر بخشی را افزایش دهد.

 

به طور قطع می توان گفت موفقیت روابط عمومی ها در سازمان ها در گرو توجه مدیران به اهمیت نقش و رسالت روابط عمومی هاست.نمی توان تصور کرد سازمانی در عصر حاضر به خوبی بتواند با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند،اما از مکانیزم ،ابزارها و دانش روابط عمومی بی بهره باشد.

 

 

روابط عمومی در قالب فعالیت هایی همچون،انتشارات،تبلیغات،اطلاع رسانی،افکار سنجی،ارتباط با شرکای اجتماعی در دو سطح درون سازمانی و برون سازمانی در صدد است تا بتواند مدیران سازمان را جهت برقراری ارتباطی تعاملی و دو سویه با سایر ارکان سازمانی همچون کارکنان،مخاطبان و جامعه یاری رساند.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

مقدمه:

 

با شروع هزاره سوم ،سازمان ها و جامعه ایران در آستانه ورود به جامعه اطلاعاتی هستند ،جامعه ای که در آن بر اثر تغییرات و نو آوری های فناوری ،ارتباطات ،اطلاع رسانی و ارائه خدمات سرعت بالایی پیدا کرده است.این نو آوری ها باعث ایجاد چالش ها و فرصت هایی برای سازمان ها و به ویژه روابط عمومی ها در خصوص چگونگی ارتباط با محیط و ایفای نقش های موثر در درون و برون سازمان و ضرورت هماهنگ ساختن سازمان با تغییرات محیطی شده است،وارائه اطلاعات به مخاطبان و مشتریان خود،مسئولیت سنگینی در ((شفاف سازی)) ،به رسمیت شناختن حق دسترسی مخاطبان به اطلاعات،احساس مسئولیت و پاسخ گویی در برابر مخاطبان،ایجاد ارتباط دوسویه و متعامل با مخاطبان و مشورت به کارگیری فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات بر عهده دارند.روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی باید در سازمان حضوری قدرتمند و موثر داشته باشد تا بتواند مدیریت سازمان را در تصمیم گیری ها و راه کارهای سازمان در قبال محیط و مخاطبان یاری رساند و مدیریت سازمان را از اهمیت ارتباط دوسویه با محیط،ارزیابی سازمان از نظر مخاطبان ،ضروت مخاطب محوری در سازمان،تطبیق برنامه ها و سیاست های سازمان با گرایش ها و خواسته ها و نیازهای مخاطبان،آگاه کند.

 

پرداختن به موضوع  کارایی روابط عمومی در گذر به جامعه اطلاعاتی و بررسی موانع موجود و فرا روی آن به چند دلیل اهمیت دارد.

 

اولاً: به رغم کارشناسان روابط عمومی در ایران پدیده ای غربی و وارداتی از غرب بوده و با وجود گذشت از یک قرن از عمر آن در سازمانهای دولتی،هنوز کارکردهایش با فلسفه واقعی آن در سازمان فاصله دارد و نتوانسته به جایگاه مناسب خود در سازمان دست یابد ونقش های موثر خود را در عرصه درون و برون سازمان ایفا کند.

 

این درحالی است که در روابط عمومی در سازمان های دولتی باید به عنوان بخشی از بدنه دولت به عنوان پل ارتباطی بین دولت و مردم عمل کند و با برقراری ارتباطات دوسویه و متعامل با محیط و مخاطبان و رسانه ها مشارکت و اعتماد مردم را به سازمان و برنامه های آن جلب کند و متقابلاً دیدگاه های مخاطبان را به سازمان منتقل کنند و ضمن برخوردار بودن از جایگاه مناسب در سازمان به ایفای نقش های موثر در عرصه های سیاست گذاری و تصمیم گیری نیز دارد.

 

دوماً:روابط عمومی یکی از نهادهای تخصصی در جامعه اطلاعاتی محسوب می شود که با گردآوری درست و سیستماتیک اطلاعات و پردازش،تولید و ارائه اطلاعات به عنوان یکی از ضرورت های جامعه اطلاعاتی ، نقش موثر و غیر قابل انکاری در این عرصه بازی می کند.مهمترین مشخصه جامعه اطلاعاتی،حضور اطلاعات و اطلاع رسانی در جامعه با کمک فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات است.

 

در چنین جامعه ای تولید و ارائه مناسب اطلاعات به مخاطبان،استفاده ازرسانه های نوین ارتباطی و دوسویه روابط عمومی را در راه کمک به رشد ،توسعه ، پویایی و هماهنگی سازمان با تغییرات محیطی و رسیدن به اهداف سازمان یاری می کند و باعث مشارکت گسترده مخاطبان در برنامه ها و فعالیت های سازمان می شود.به عبارتی اطلاعات و اطلاع رسانی و اطلاع یابی به منبع سرمایه اجتماعی سازمان ،ایجاد کننده و تداوم دهنده اعتماد دوسویه بین سازمان و مخاطبان تبدیل شده است.لذا با تحقیق وپژوهش می توان به موانع و چالش های موجود روابط عمومی در راه ایفای نقش فعال آن در عرصه ارتباطات سازمان جامعه و مخاطبان دست یافت و راه کارهای عملی بهبود وضع موجود و رفع مشکلات فرا روی را ارائه داد.

 

بیان مسأله :

 

بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن به عنوان مدالعموم مردم ووکیل مدافع سازمان نقش بسیار محوری در ایجادتصویر مطلوب ویا نامطلوب از سازمان ها دارد.( گوتلیپ وسنتر، ۲۹،۱۹۷۱).جامعه ای که در آن بر اثر تغییرات و نوآوری های فناوری،ارتباطات و اطلاع رسانی و ارائه خدمات وارد مرحله پیچیده تری شده است.این نوآوری ها باعث ایجاد چالش و فرصت هایی برای سازمان ها به ویژه روابط عمومی ها در خصوص چگونگی ارتباط با محیط و ایفای نقش های موثر دردرون و برون سازمان شده است.

 

سازمان ها در جامعه امروز تلاش می کنند با شناخت مخاطبان خود و بررسی ساز و کار و نظام حاکم بر این روابط،اهداف خود را به پیش برده و تصمیماتی مبتنی بر واقعیات اتخاذ کنند. در این میان روابط عمومی می تواند با بکارگیری ابزارهای نوین ارتباطی،در اذهان مخاطبان خود نفوذ کرده و حمایت و پشتیبانی ،تفاهم و همدلی مخاطبان سازمان را بدست آورد.

 

روابط عمومی بر اساس تعریف ،وظیفه کار مدیریتی مشخص است که به ایجاد و حفظ خطوط دو جانبه ادارکی،درک دو جانبه همکاری متقابل بین یک سازمان و عموم مردم کمک کند. در واقع تلاش تعمدی،برنامه ریزی شده و پایدار برای ایجاد و حفظ درکی دو جانبه بین یک سازمان و عموم مردم که با آن سرو کار دارند.

  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی