نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

۱-۶ اثر بر سلامت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹

 

۱-۷ متابولیسم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

 

۱-۸ استراتژی های تکنولوژیکی به منظور کاهش فوران ……………………………………………………………………………………………۱۱

 

۱-۹ استراتژیکی پیشگیری …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

 

۱-۹-۱ تغییر در پارامتر های فرآیند ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

 

۱-۹-۲ تغییر در فرمولاسیون …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

 

۱-۹-۳ حذف یا جایگزینی اجزا ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

 

۱-۹-۴ افزودن ترکیبات ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

 

۱-۱۰ استراتژی های پس از فراوری……………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

 

۱-۱۰-۱ استراتژی های حذف ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

 

۱-۱۰-۲ پختن در ظروف در باز ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

 

۱-۱۰-۳ حذف فیزیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

 

۱-۱۰-۴اشعه یونیزه کننده …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

 

۱-۱۱ گزینه های کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵

 

۱-۱۲ قانون گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

 

۱-۱۳ مروری بر تحقیقات گذشته …………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

 

فصل دوم :ریز استخراج فاز جامد با استفاده از جاذب پلیمری قالب مولکولی   ………………………………………………. .۱۹

 

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

 

۲-۱   استخراج    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

 

۲-۱-۱ خصوصیات حلال    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

 

۲-۲ استخراج با حلال    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

 

۲-۳ استخراج با فاز جامد(SPE)    …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

 

۲-۴ ریز استخراج با فاز جامد(SPME)    …………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

 

۲-۴-۱ مزایای میکرو استخراج با فاز جامد    ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

 

۲-۴-۲ پارامترهای بهینه سازی کردن میکرو استخراج با فاز جامد    ………………………………………………………………………… ۲۵

 

۲-۴-۳ عوامل موثر بر مقدار ماده ی جذب شده    ………………………………………………………………………………………………… ۲۶

 

۲-۴-۴ انواع روش های نمونه برداری    ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

 

۲-۴-۵ انتخاب روش استخراج    ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

 

۲-۴-۶ معایب میکرو استخراج با فاز جامد   …………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

 

۲-۴-۷ انواع فایبرها    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

 

۲-۴-۸ انواع روش های هم زدن در میکرو استخراج با فاز جامد    ………………………………………………………………………….. ۲۹

 

۲-۴-۹ عوامل موثر بر میکرو استخراج با فاز جامد     ……………………………………………………………………………………………. ۳۰

 

۲-۴-۱۰ کاربردهای میکرو استخراج با فاز جامد     ………………………………………………………………………………………………. ۳۰

 

۲-۵ سرنگ SPME      ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

 

۲-۶ مروری بر تحقیقات گذشته SPME     ………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

 

۲-۷ انواع فازهای جامد    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

 

۲-۷-۱ کربن(گرافیت)    ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

 

۲-۷-۲ سیلیکاژل    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

 

۲-۷-۳ جاذب پلیمری    ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

 

۲-۸ آشنایی با پلیمر و پایمریزاسیون      ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

 

۲-۸-۱ پلیمر چیست؟     …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

 

۲-۸-۲ انواع پلیمر ساختاری    ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

 

۲-۸-۳ بسپارها از نظر اثر پذیری در برابر حرارت به دو دسته تقسیم می شوند   ……………………………………………………….. ۳۶

 

۲-۸-۴ انواع پلیمرها بر اساس منبع تهیه    ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

 

۲-۸-۵ انواع روش های پلیمریزاسیون    ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

 

۲-۸-۵-۱ پلیمریزاسیون افزایشی   ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

 

۲-۸-۵-۲ پلیمریزاسیون تراکمی    ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

 

۲-۹ پلیمرهای قالب مولکولی    ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

 

۲-۹-۱ مزایای پلیمرهای قالب مولکولی  ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

 

۲-۹-۲ عوامل سازنده یک پلیمر قالب مولکولی    …………………………………………………………………………………………………. ۳۹

 

۲-۹-۲-۱ مونومر عاملی    …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

 

۲-۹-۲-۲ مولکول هدف(قالب)    ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

 

۲-۹-۲-۳ عامل اتصال عرضی     ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

 

۲-۹-۲-۴ حلال     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

 

۲-۹-۲-۵ آغازگر     ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

 

۲-۹-۳ انواع پلیمرهای قالب مولکولی     ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

 

۲-۱۰ پلیمر قالب مولکولی کووالانسی    ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

 

۲-۱۰-۱ مزایای پلیمرهای قالب مولکولی کووالانسی    ………………………………………………………………………………………….. ۴۷

 

۲-۱۰-۲ معایب  پلیمرهای قالب مولکولی کووالانسی    …………………………………………………………………………………………. ۴۷

 

۲-۱۱ پلیمرهای قالب مولکولی نیمه کووالانسی     ………………………………………………………………………………………………… ۴۷

 

۲-۱۲ پلیمرهای قالب مولکولی غیر کووالانسی      ………………………………………………………………………………………………… ۴۸

 

۲-۱۲-۱ مراحل سنتز پلیمر قالب مولکولی      ……………………………………………………………………………………………………… ۴۸

 

۲-۱۲-۲ دلایلی که از روش غیر کووالانسی بیشتر استفاده می شود     ……………………………………………………………………… ۴۸

 

۲-۱۳ روش های تهیه پلیمر قالب مولکولی    ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

 

۲-۱۳-۱ پلیمریزاسیون توده ای    ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

 

۲-۱۳-۲  روش پلیمریزاسیون رسوبی    ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

 

۲-۱۳-۳ پلیمریزاسیون با تورم چند مرحله ای    ……………………………………………………………………………………………………. ۴۹

 

۲-۱۳-۴ پلیمریزاسیون سوسپانسیون    …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

 

۲-۱۳-۵ روش پیوند زنی    ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

 

۲-۱۴ کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی    ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

 

۲-۱۴-۱  کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی برای ریز استخراج با فاز جامد (SPME)    ……………………………………………… ۵۰

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

۲-۱۵-۱ کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در حسگرها    ………………………………………………………………………………………… ۵۱

 

۲-۱۵-۲ کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در غشاء    ……………………………………………………………………………………………… ۵۱

 

۲-۱۵-۳ کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کاتالیزگرها    ……………………………………………………………………………………… ۵۲

 

۲-۱۵-۴ کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کروماتوگرافی    …………………………………………………………………………………. ۵۲

 

فصل سوم : مطالعات تجربی      ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

 

۳-۱ مواد مصرفی    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

 

۳-۲ دستگاه وری    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

 

۳-۲-۱ التراسونیک     ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

 

۳-۲-۲ pH متر     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

 

۳-۲-۳ بن ماری     …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

 

۳-۲-۴ کروماتوگرافی گازی    GC …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

 

۳-۲-۵ آون     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

 

۳-۲-۶ همزن مغناطیسی(هیتر)     ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

 

۳-۲-۷ سرنگ SPME     …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

 

۳-۲-۸ دستگاه (IR)      ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

 

۳-۳ تهیه پلیمر قالب مولکولی    …………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

 

۳-۳-۱ انتخاب عوامل    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

 

۳-۳-۱-۱ آنالیت یا نمونه     ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

 

۳-۳-۱-۲ مونومر عاملی مناسب     ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

 

۳-۳-۱-۳ عامل اتصال دهنده عرضی     ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

 

۳-۳-۱-۴ حلال مناسب    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

 

۳-۳-۱-۵ آغازگر      ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

 

۳-۳-۲ روش سنتز پلیمر قالب مولکولی    ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

 

۳-۴ بهینه سازی شرایط جذب فوران در روش ریز استخراج با پلیمر قالب مولکولی   ………………………………………………… ۶۰

 

۳-۴-۱ تعیین ماکزیمم طول موج جذب    ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

 

۳-۴-۲ بررسی اثر نمک    ………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۶۰

 

۳-۴-۳ بررسی اثر زمان     …………………………………………………………………………………………………………………………………  ۶۱

 

۳-۴-۴ تاثیر pH محلول بر جذب پلیمر      ………………………………………………………………………………………………………..  ۶۲

 

۳-۴-۵ تاثیر دما بر جذب پلیمر     ………………………………………………………………………………………………………………………  ۶۳

 

۳-۴-۶ شناسایی فوران توسط دستگاه GC   ………………………………………………………………………………………………………..  ۶۳

 

۳-۴-۶-۱ برنامه دمایی دستگاه GC برای فوران ها     …………………………………………………………………………………………… ۶۳

 

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری     ………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

 

۴-۱ سنتز پلیمر قالب مولکولی و پلیمر شاهد     ……………………………………………………………………………………………………. ۶۶

 

۴-۱-۱ پلیمریزاسیون پلیمر قالب مولکولی     ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

 

۴-۱-۲ مکانیسم سنتز پلیمر قالب مولکولی    ………………………………………………………………………………………………………….۶۸

 

۴-۱-۳ طیف های FT-IR از پلیمر MIP و NIP   ……………………………………………………………………………………………….۶۸

 

۴-۲ بهینه سازی شرایط جذب فوران توسط پلیمر قالب مولکولی    …………………………………………………………………………. ۷۰

 

۴-۲-۱ اثر نمک بر جذب فوران    ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

 

۴-۲-۲ اثر زمان بر جذب فوران    ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

 

۴-۲-۳ اثر دما بر جذب فوران    …………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

 

۴-۲-۴ اثر pH محلول بر جذب پلیمر   ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

 

۴-۲-۵ شناسایی فوران توسط دستگاه GC   ………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

 

خلاصه   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی