نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

۳-کارهای عملی……۶۱
۳-۱مواد.. ۶۱
۳-۱-۱-کیتوسان..  ۶۱
۳-۱-۲-گرافن………..۶۲
۳-۱-۳-تری اتیلن تترامین.. ۶۲
۳-۱-۴-پلی اتیلن گلایکول. ۶۲
۳-۱-۵-فرمالدهید. ۶۲
۳-۱-۶-اتیل استات… ۶۲
۳-۱-۷-اسید سولفوریک…. ۶۲
۳-۱-۸-اسید نیتریک…. ۶۳
۳-۱-۹-سود سوزآور. ۶۳
۳-۱-۱۰-نمک کادمیوم نیترات… ۶۳
۳-۱-۱۱-تیونیل کلراید. ۶۳
۳-۱-۱۲-سدیم………..۶۳
۳-۱-۱۳-تتراهیدروفوران. ۶۳
۳-۱-۱۴-دی متیل فرمامید. ۶۴
۳-۱-۱۵-بنزوفنون. ۶۴
۳-۲-تجهیزات…. ۶۴
۳-۲-۱-رفلاکس… ۶۴
۳-۲-۲-فیلتریزاسیون خلا.. ۶۴
۳-۲-۳-همزن لرزان. ۶۴
۳-۲-۴-دستگاه pH  متر. ۶۵
۳-۳-نمونه‌سازی.. ۶۵
۳-۳-۱-اکسید گرافن.. ۶۵
۳-۳-۲-آسیلاسیون نانو گرافن.. ۶۶
۳-۳-۳-عامل دار کردن نانوگرافن.. ۶۶
۳-۳-۴-دانه کیتوسان. ۶۷
۳-۳-۵-نانوکامپوزیت دانه کیتوسان. ۶۷
۳-۳-۶-خشک کردن دانه ها ۶۸
۳-۳-۷-روش ساخت محلول یونی کادمیوم. ۶۸
۳-۳-۸-روش خشک کردن دی متیل فرمامید. ۶۸
۳-۳-۹-روش خشک کردن تتراهیدروفوران. ۶۹
۳-۴-تعیین مشخصات… ۷۱
۳-۴-۱-دستگاه طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه. ۷۱
۳-۴-۲-تجزیه وزن سنجی گرمایی (TGA) 71
3-4-3-ریزبین الکترونی روبشی (SEM) 72
3-4-4- سیستم آنالیز عنصری EDX.. 74
3-4-5-دستگاه طیف سنجی جذب اتمی شعله (FAAS) 74
4-نتیجه‌گیری و بحث………..۷۶
۴-۱-تعیین مشخصات گرافن عامل دار شده. ۷۶
۴-۱-۱-طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه. ۷۶
۴-۱-۲-تجزیه وزن سنجی گرمایی.. ۷۸
۴-۱-۳-ریخت‌شناسی نانو ذرات با استفاده از ریزبین الکترونی روبشی……..۷۹
۴-۱-۴-بررسی تخلخل نانوکامپوزیت ها ۸۲
۴-۲-بررسی اثر تورم و جذب آب نانو کامپوزیت‌های کیتوسان. ۸۵
۴-۳-جذب یون کادمیوم از محلول‌های آبی توسط نانوکامپوزیت هیدروژل های کیتوسان گرافن عامل دار شده……..۸۶
۴-۳-۱-به دست آوردن میزان جاذب بهینه جهت جذب یون کادمیوم. ۸۶
۴-۳-۲-به دست آوردن میزان pH بهینه در جذب یون کادمیوم. ۸۸
۴-۳-۳-به دست آوردن زمان تماس بهینه جهت جذب یون کادمیوم. ۹۰
۴-۳-۴-به دست آوردن میزان غلظت یون کادمیوم جهت جذب بهینه یون کادمیوم. ۹۱
۵-نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها………۹۳
مراجع………….۹۵
فهرست شکل ها
شکل ‏۲‑۱: ساختار واحدهای منومری سلولز، کیتین و کیتوسان[۲] ۶
شکل ‏۲‑۲ ساختار شیمیایی  پلیمرهای کیتین و کیتوسان[۲] ۷
شکل ‏۲‑۳ جهت‌گیری زنجیره ها در گاما، بتا و آلفا کیتین[۲] ۸
شکل ‏۲‑۴ ساختار لانه‌زنبوری گرافن که عنصر مادر و تشکیل دهنده مواد دیگر همچون گرافیت و کربن و فولرن و کربن نانولوله می باشد[۴] ۱۰
شکل ‏۲‑۵ ایجاد اتصالات عرضی و بررسی سازوکار ساختار پس از چند اصلاح: ۱۴
شکل ‏۲‑۶ به دست آوردن دانه های کیتوسان در حمام سدیم هیدروکساید[۱۶] ۱۵
شکل ‏۲‑۷ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی با بزرگنمایی به ترتیب ۳۰ و ۵۰۰ برابر[۱۶] ۱۶
شکل ‏۲‑۸ آماده سازی نانو کامپوزیت‌های مغناطیسی کیتوسان[۱۷] ۱۶
شکل ‏۲‑۹ تغییرات میزان جذب یون آلومینیوم با استفاده از کیتوسان با تغییر pH [18] 17
شکل ‏۲‑۱۰ تغییرات میزان جذب یون مس و سرب با استفاده از هیدروژل نانو کامپوزیت‌های کیتوسان/گرافن اکساید با گذشت زمان[۲۰] ۱۸
شکل ‏۲‑۱۱ تغییرات میزان جذب یون مس و سرب با استفاده از هیدروژل نانو کامپوزیت‌های کیتوسان/گرافن اکساید با تغییر ترکیب درصد گرافن اکساید[۲۰] ۱۹
شکل ‏۲‑۱۲ جذب رنگ های آنیونیEosin Y(سمت چپ) و کاتیونی متیلن بلو(سمت راست) توسط هیدروژل نانو کامپوزیت‌های کیتوسان/گرافن اکساید[۲۰] ۱۹
شکل ‏۲‑۱۳ تصویر جدا شدن نانوکامپوزیت مغناطیسی از محلول یونی با استفاده از آهنربا(سمت راست) و تصویر  میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)  از کامپوزیت Fe3O4-RGO (سمت چپ)[۲۱]. ۲۰
شکل ‏۲‑۱۴ تصویر نمودار جذب انتخابی جیوه از محلول آبی با استفاده از کامپوزیت پلی پیرول/گرافن اکساید احیا شده(سمت راست) و تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)  از این کامپوزیت (سمت چپ)[۲۲]. ۲۱
شکل ‏۲‑۱۵ ثبات ایجاد شده در نانوکامپوزیت مونولیت به دلیل استفاده از گرافن اکساید و سایکلودکسترین در مقایسه با مونولیت خالص با گذشت زمان مغروق بودن در آب[۲۳]. ۲۲
شکل ‏۲‑۱۶ میزان جذب یون فسفات با استفاده از گرافن در دماهای متفاوت[۲۵]. ۲۳
شکل ‏۲‑۱۷ میزان جذب یون فسفات با استفاده از گرافن در غلظت های متفاوت یون فسفات[۲۵]. ۲۳
شکل ‏۲‑۱۸ جذب سطحی با استفاده از سامانه غیر پیوسته[۲۶]. ۲۷
شکل ‏۲‑۱۹ جذب سطحی با استفاده از سامانه‌های بستر ثابت[۲۶]. ۲۸
شکل ‏۲‑۲۰ جذب سطحی با استفاده از سامانه بستر ضربه زده[۲۶]. ۲۸
شکل ‏۲‑۲۱ جذب سطحی با استفاده از سامانه بستر متحرک حالت پایا[۲۶]. ۲۹
شکل ‏۲‑۲۲ جذب سطحی گاز حامل با استفاده از سامانه‌های بستر سیال شده[۲۶]. ۳۰
شکل ‏۲‑۲۳ به دست آوردن گرافن با منشأ گرافیتی[۴۷]. ۳۴
شکل ‏۲‑۲۴  احیا گرافن اکساید با استفاده از هیدرات هیدرازین و رسیدن به گرافن[۶۸] ۳۷
شکل ‏۲‑۲۵ تغییر رنگ احیا گرافن اکساید(سمت چپ) و تبدیل آن به گرافن(سمت راست)[۷۴]. ۳۷
شکل ‏۲‑۲۶ تغییر حجم  ۰٫۵ گرافن اکساید در اثر گرمادهی سریع تا ۱۰۰۰ و تبدیل شدن به ۷۵ گرافن[۴۷]. ۳۸
شکل ‏۲‑۲۷ تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) از گرافن اکساید احیا شده به روش گرمایی که به شکل یک کاغذ مچاله شده در آمده است[۷۶]. ۳۹
شکل ‏۲‑۲۸ به دست آوردن ورق های گرافن عامل دار شده از گرافیت: (الف) اکسید کردن گرافن (ب) عامل دار کردن گرافن اکساید با آلکیل آمید و (ج) احیای گرافن عامل دار شده[۸۵] ۴۵
شکل ‏۲‑۲۹ عامل دار کردن گرافن احاطه شده توسط سورفکتانت SDBS با نمک دیازونیوم توسط واکنش جانشینی الکتروفیلی[۷۰]. ۴۶
شکل ‏۲‑۳۰ واکنش گروه‌های اکسیژنی کربوکس
یل(سمت راست) و هیدروکسیل(سمت چپ) روی سطح گرافن اکساید با ایزوسیانات و تولید گرافن عامل دار شده[۸۸]. ۴۷
شکل ‏۲‑۳۱ عامل دار کردن گرافن اکساید با اکتادسیل آمین و استفاده از تیونیل کلراید[۶۴]. ۴۸
شکل ‏۲‑۳۲ تولید گرافن اکساید از گرافیت(بالا) و گرفت شدن زنجیره های کیتوسان بر روی سطح گرافن اکساید(پایین)[۹۱]. ۴۹
شکل ‏۲‑۳۳ گرفت کردن ۱و۳- دی پلار سایکولادیشن دیازنیوم ییلد بر روی سطح گرافن[۹۳]. ۵۰
شکل ‏۲‑۳۴ اصلاح گرافن با توجه به تعامل π-π بین اوربیتال π از گرافن و پلی ایزوپروپیل آکریلامید اختتام یافته با پیرن[۱۰۰]. ۵۳
شکل ‏۲‑۳۵ طرح‌واره‌ای از اصلاح گرافن با PPESO3-[101]. 54
شکل ‏۲‑۳۶ تثبیت گرافن با یون‌های K+. 55

  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی