نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

۲-۲٫ روش جداسازی جزء به جزء با کف… ۳۹

 

۲-۳٫ کاهش انرژی آزاد گیبس به دلیل جذب سطحی.. ۴۸

 

۲-۴٫ نفوذ، مرحله کنترلی جذب مولکول­ها در سطح گاز-مایع. ۵۲

 

۲-۵٫ جذب سورفکتانت­های یونی.. ۵۴

 

۲-۶٫ ساختار کف… ۵۵

 

۲-۷٫ مروری بر تاریخچه پیشرفت فرآیند و کارهای انجام شده پیشین.. ۵۸

 

فصل۳ : شرح طراحی سامانه جداسازی جزء به جزء با کف و مراحل آزمایشگاهی.. ۶۴

 

۳-۱٫ طراحی سامانه. ۶۵

 

۳-۲٫ مواد اولیه مورد نیاز. ۶۷

 

۳-۳٫ تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاه­های آنالیز. ۷۰

 

۳-۴٫ روش انجام آزمایش… ۷۱

 

۳-۴-۱٫ پیش تصفیه اسید فسفریک تر. ۷۱

 

۳-۴-۲٫ روش انجام آزمایش جداسازی جزء به جزء با کف… ۷۲

 

۳-۴-۳٫ پارامترهای مهم در ارزیابی فرآیند. ۷۴

 

فصل۴ : بررسی نتایج آزمایشگاهی.. ۷۶

 

۴-۱٫ مقدمه. ۷۷

 

۴-۲٫ نتایج حاصل از خالص سازی اولیه اسید فسفریک… ۷۷

 

۴-۳٫ نتایج حاصل از آزمایشات جداسازی جزء به جزء با کف… ۷۸

 

۴-۳-۱٫ تأثیر غلظت سورفکتانت روی کشش سطحی محلول. ۷۹

 

۴-۳-۲٫ تأثیر سرعت هوای ورودی روی عمکرد سیستم. ۸۰

 

۴-۳-۳٫ تأثیر غلظت سورفکتانت روی عملکرد سیستم. ۸۸

 

۴-۳-۴٫ تأثیر زمان بر روی پارامترهای عملکردی سیستم. ۹۰

 

۴-۳-۵٫ انتخاب پذیری سورفکتانت­ها نسبت به هر فلز. ۹۲

 

۴-۳-۶٫ تأثیر نوع سورفکتانت بر روی فرآیند. ۹۴

 

۴-۳-۷٫ نتایج آزمایشهای دو مرحله­ای برای سورفکتانتهای SDS و SFD.. 96

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۴-۳-۸٫ تأثیر غلظت سورفکتانت و سرعت هوای ورودی بر روی اندازه حباب­ها ۹۷

 

فصل۵ : نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۳

 

۵-۱٫ نتیجه گیری نهایی.. ۱۰۴

 

۵-۲٫ مقایسه با کارهای انجام شده پیشین.. ۱۰۶

 

۵-۳٫ پیشنهادها ۱۰۸

 

فصل۶ : منابع و مراجع. ۱۰۹

 

شکل۱-۱٫ ساختار شیمیایی اسید فسفریک… ۲

 

شکل۱-۲٫ کاربردهای اسید فسفریک [۱] ۷

 

شکل۲-۱٫ طبقه بندی روش­های جداسازی به وسیله جذب روی حباب [۵۷] ۳۸

 

شکل۲-۲٫ شکل شماتیک نحوه عملکرد فرآیند جزء به جزء کردن کف… ۴۰

 

شکل۲-۳٫ شماتیک یک حباب بالارونده در ستون کف [۶۱] ۴۰

 

شکل۲-۴٫ تأثیر پارامترهای مختلف در زمان تولید و پایداری کف [۵۶] ۴۲

 

شکل۲-۵٫ نمایی از ساده ترین واحد فرآیند جداسازی جزء به جزء با کف [۵۹] ۴۳

 

شکل۲-۶٫ جداسازی جزء یه جزء با کف در حالت ساده، الف) نیمه پیوسته، ب) پیوسته [۵۵] ۴۴

 

شکل۲-۷٫ حالت­های مختلف جریان پیوسته، الف) حالت عریان سازی، ب) حالت غنی سازی، پ) حالت ترکیبی [۵۵] ۴۴

 

شکل۲-۸٫ نمایی از حضور سورفکتانت­ها در توده مایع و سطح مشترک گاز- مایع [۶۰]. ۴۹

 

شکل۲-۹٫ نمودار فرضی کشش سطحی بر حسب غلظت سورفکتانت در محلول [۵۵] ۵۰

 

شکل۲-۱۰٫ نمایی از دولایه الکتریکی در اطراف حباب گاز در یک محلول آبی حاوی سورفکتانت یونی [۶۰] ۵۴

 

شکل۲-۱۱٫ ساختار سه بعدی کف [۶۹] ۵۶

 

شکل۲-۱۲٫ تصویر Cyro-SEM از Plateau borders [71] 56

 

شکل۲-۱۳٫ الف) ساختار کف خشک به دست آمده از آزمایش، ب) ساختار کف خشک حاصل از شبیه سازی کامپیوتری، پ) ساختار کف خیس به دست آمده از آزمایشات، ت) ساختار کف خیس به دست آمده از شبیه سازی کامپیوتری [۷۰]. ۵۷

 

شکل۲-۱۴٫ بالا کشیده شدن مایع از درون کف با گذشت زمان [۶۰] ۵۸

 

شکل۳-۱٫ شکل شماتیک سامانه کاربردی در فرآیند جداسازی جزء به جزء با کف… ۶۶

 

شکل۳-۲٫ تصویر سامانه کاربردی در فرآیند جداسازی جزء به جزء با کف، ۱) کمپرسور هوا، ۲) روتامتر، ۳) اسپارگر، ۴) محل­های نمونه برداری یا ورود خوراک، ۵) ستون کف، ۶) ظرف جمع آوری کف… ۶۷

 

شکل۳-۳٫ ساختار SDS. 68

 

شکل۳-۴٫ ساختار شیمیایی KEN10، n=10. 69

 

شکل۳-۵٫ ساختار شیمیایی SFD.. 70

 

شکل۳-۶٫ شماتیک فرآیند استخراج به عنوان مرحله پیش تصفیه اسید فسفریک… ۷۲

 

شکل۳-۷٫ تصویر سامانه در حین انجام فرآیند. ۷۳

 

شکل۴-۱٫ نمودار کشش سطحی محلول خوراک بر حسب غلظت سورفکتانت KEN10. 79

 

شکل۴-۲٫ نمودار کشش سطحی محلول خوراک بر حسب غلظت سورفکتانت SDS. 79

 

شکل۴-۳٫ نمودار کشش سطحی محلول خوراک بر حسب غلظت سورفکتانت SFD.. 80

 

شکل۴-۴٫ تأثیر سرعت هوا روی مقدار جزء مایع در کف برای سورفکتانت KEN10. 81

 

شکل۴-۵٫ تأثیر سرعت هوا روی درصد حذف فلزات برای سورفکتانت KEN10. 81

 

شکل۴-۶٫ تأثیر سرعت هوا روی نسبت غنی سازی برای سورفکتانت KEN10. 82

 

شکل۴-۷٫ درصد H3PO4 از دست رفته برای سورفکتانت KEN10. 82

 

شکل۴-۸٫ تأثیر سرعت هوا روی مقدار جزء مایع در کف برای سورفکتانت SDS. 83

 

شکل۴-۹٫ تأثیر سرعت هوا روی درصد حذف فلزات برای سورفکتانت SDS. 83

 

شکل۴-۱۰٫ تأثیر سرعت هوا روی نسبت غنی سازی برای سورفکتانت SDS. 84

 

شکل۴-۱۱٫ درصد H3PO4 از دست رفته برای سورفکتانت SDS. 84

 

شکل۴-۱۲٫ تأثیر سرعت هوا روی مقدار جزء مایع در کف برای سورفکتانت SFD.. 85

 

شکل۴-۱۳٫ تأثیر سرعت هوا روی درصد حذف فلزات برای سورفکتانت SFD.. 85

 

شکل۴-۱۴٫ تأثیر سرعت هوا روی نسبت غنی سازی برای سورفکتانت SFD.. 86

 

شکل۴-۱۵٫ درصد H3PO4 از دست رفته برای سورفکتانت SFD.. 86

 

شکل۴-۱۶٫ تأثیر غلظت سورفکتانت KEN10 بر روی درصد حذف فلزات، درصد اسید فسفریک از دست رفته و نسبت غنی سازی.. ۸۸

 

شکل۴-۱۷٫ تأثیر غلظت سورفکتانت SDS بر روی درصد حذف فلزات، درصد اسید فسفریک از دست رفته و نسبت غنی سازی.. ۸۹

 

شکل۴-۱۸٫ تأثیر غلظت سورفکتانت SFD بر روی درصد حذف فلزات، درصد اسید فسفریک از دست رفته و نسبت غنی سازی.. ۸۹

 

شکل۴-۱۹٫ تأثیر زمان بر روی حذف فلزات برای سورفکتانت KEN10. 91

 

شکل۴-۲۰٫ تأثیر زمان بر روی حذف فلزات برای سورفکتانت SDS. 91

 

شکل۴-۲۱٫ تأثیر زمان بر روی حذف فلزات برای سورفکتانت SFD.. 92

 

شکل۴-۲۲٫ تغییرات درصد حذف فلزات با تغییر غلظت سورفکتانت KEN10. 93

 

شکل۴-۲۳٫ تغییرات درصد حذف فلزات با تغییر غلظت سورفکتانت SDS. 93

 

شکل۴-۲۴٫ تغییرات درصد حذف فلزات با تغییر غلظت سورفکتانت SDS. 94

 

شکل۴-۲۵٫ مقایسه عملکرد سه سورفکتانت در سرعت هوای ورودی و غلظت بهینه هر کدام. ۹۵

 

شکل۴-۲۶٫ تصویر سامانه در حین انجام فرآیند. ۹۸

 

شکل۴-۲۷٫ تصویر بزرگ­نمایی شده کف حاصل در سامانه. ۹۹

 

شکل۴-۲۸٫ تغییرات سطح ویژه کف با تغییر غلظت سورفکتانت KEN10. 101

 

شکل۴-۲۹٫ تغییرات سطح ویژه کف با تغییر غلظت سورفکتانت SDS. 101

 

شکل۴-۳۰٫ تغییرات سطح ویژه کف با تغییر غلظت سورفکتانت SFD.. 102

 

جدول۱-۱٫ خصوصیات فیزیکی اسیدفسفریک [۳] ۲

 

جدول۱-۲٫ خصوصیات فیزیکی خلوص­های مختلف اسیدفسفریک [۷] ۴

 

جدول۱-۳٫ آنالیز اسید فسفریک تهیه شده به روش تر برخی از سنگ‌های معدن در قسمت‌های مختلف جهان [۲]. ۱۳

 

جدول۱-۴٫ تأثیر حضور ناخالصی­ها بر روی فرآیند [۱۲] ۱۵

 

جدول۳-۱٫ خواص فیزیکی اسید فسفریک تر. ۶۸

 

جدول۳-۲٫ خواص فیزیکی SDS. 69

 

جدول۳-۳٫ خواص فیزیکی KEN10. 69

 

جدول۳-۴٫ خواص فیزیکی SFD.. 70

 

جدول۴-۱٫ مشخصات اسیدفسفریک پس از فرآیندهای جذب سطحی و استخراج.. ۷۸

 

جدول۴-۲٫ نتایج آزمایشات دو مرحله­ای برای سورفکتانت­های SDS و SFD.. 96

 

جدول۴-۳٫ مقادیر میانگین شعاع معادل و سطح ویژه برای سورفکتانت KEN10. 99

 

جدول۴-۴٫ مقادیر میانگین شعاع معادل و سطح ویژه برای سورفکتانت SDS. 100

 

جدول۴-۵٫ مقادیر میانگین شعاع معادل و سطح ویژه برای سورفکتانت SFD.. 100

 

جدول۵-۱٫ مقایسه نتایج کارهای انجام شده پیشین با این پروژه ۱۰۷

 

 

 

چکیده

 

اسید فسفریک دومین اسید معدنی پر مصرف در دنیا است و به عنوان ماده اولیه در تولید شوینده­ها، محصولات غذایی و دارویی به کار می­رود. بدین لحاظ خالص­سازی اسید فسفریک یکی از نیازهای ضروری صنایع مصرف کننده از آن به شمار می­رود. ۹۵% اسید مصرفی در صنایعی که نیاز به اسید فسفریک خالص دارند به روش حرارتی و تنها ۵% آن به روش تر تولید می­شود. اسید تهیه شده به روش حرارتی دارای خلوص بالا بوده ولی هزینه تولید آن بسیار بالا است. با توجه به افزایش سالانه ۳/۲ تا ۵/۲%  نیاز به اسید فسفریک خالص، کاهش هزینه تولید آن یکی از نیازهای روز صنعت به شمار می­رود. برای خالص سازی اسید فسفریک تولید شده به روش تر، معمولاً روش استخراج برای حذف عمده ناخالصی­ها انجام شده و برای بالا بردن بیشتر خلوص آن از روش­هایی مانند اولترافیلتراسیون، جذب سطحی، کریستالیزاسیون و تبادل یون استفاده می­شود. این روش­ها با معایبی از قبیل سختی انجام فرآیند، هزینه بالای تأمین و نگهداری تجهیزات، هزینه بالای رزین­ و نیاز به احیای آن روبه رو هستند. همچنین فرآیندهای تبادل یون و جذب سطحی در غلظت­های پایین بازده مناسب­تر هستند.

 

در این پروژه به منظور حذف ناخالصی­های فلزی از اسید فسفریک تر از روش جداسازی جزء به جزء با کف استفاده شده است که روشی جدید برای انجام این فرآیند محسوب می­شود.

 

اساس روش جداسازی جزء به جزء با کف، جذب سطحی ناخالصی­ها بر روی کف­های بالارونده از ستون است که همراه با خود، ناخالصی­ها را از درون خوراک خارج کرده و محصولی خالص به جای می­گذارد. این روش علاوه بر بازده بالا، مزیت­هایی از قبیل سهولت در انجام فرآیند، هزینه کم عملیاتی و مصرف انرژی پایین را دارد. همچنین به علت عدم استفاده از حلال­های شیمیایی، فرآیندی سبز به شمار می­رود.

 

قابلیت این فرآیند در حذف ناخالصی­های اسید فسفریک، تأثیر سرعت هوای ورودی، زمان، غلظت و انتخاب پذیری سورفکتانت­ها نسبت به هر فلز با استفاده از سورفکتانت­های KEN10، SDS و SFD بررسی شد. همچنین تمامی آزمایش­ها در حالت نیمه پیوسته انجام گردید.

 

برای سورفکتانت KEN10، سرعت بهینه هوای ورودی برابر یا cm/min 043/0 و غلظت بهینه برابر با ۱٫۲CMC (CMC=0.229 mg/cc) به دست آمد. در این شرایط درصد حذف کلی فلزات برابر با %۱۹/۳۱ ، نسبت غنی سازی برابر با ۹۵/۱ و درصد اسید فسفریک از دست رفته برابر با ۹% است.

 

برای سورفکتانت SDS، سرعت بهینه هوای ورودی برابر یا cm/min 020/0 و غلظت بهینه برابر با ۲CMC (CMC=0.35 mg/cc) به دست آمد. در این شرایط درصد حذف کلی فلزات برابر با %۲۰/۷۰، نسبت غنی سازی برابر با ۳۹/۴ و درصد اسید فسفریک از دست رفته برابر با % ۲۶/۸ است.

 

برای سورفکتانت SFD، سرعت بهینه هوای ورودی برابر یا cm/min 014/0 و غلظت بهینه برابر با CMC (CMC=2.33 mg/cc)  به دست آمد. در این شرایط درصد حذف کلی فلزات برابر با ۹۳/۵۹% ، نسبت غنی سازی برابر با ۲۸/۴ و درصد اسید فسفریک از دست رفته برابر با ۷۱/۴% است.

 

همچنین با انجام دو مرحله آزمایش، درصد حذف کلی فلزات برای سورفکتانت­ SDS برابر با ۳۱/۹۵% و برای سورفکتانت SFD برابر با %۰۹/۹۱ به دست آمد.

 

کلمات کلیدی:  اسید فسفریک، جزء به جزء کردن کف، حذف فلزات، نونیل فنل اتوکسیلات، سدیم دودسیل سولفات، دی سدیم لورت ۳ سولفوسوکسینات.

 

فصل اول

  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی