نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

۱-۴-۳-۱- جذب سطحی فیزیکی………………………. ۱۴

 

۱-۴-۳-۲- جذب سطحی شیمیایی…………………….. ۱۵

 

۱-۴-۴- جاذب های مورد استفاده در جذب سطحی………… ۱۶

 

۱-۵- متداولترین جاذب های مورد استفاده در حذف آرسنیک. ۱۷

 

۱-۵-۱- کیتوسان و نانوکامپوزیت های آن…………. ۱۷

 

۱-۵-۲- آلومینای فعال……………………….. ۱۹

 

۱-۵-۳- نانوذرات آهن صفر ظرفیتی………………. ۲۰

 

۱-۶- ایزوترم های جذب سطحی……………………… ۲۰

 

۱-۶-۱- ایزوترم جذب لانگمویر………………….. ۲۱

 

۱-۶-۲- ایزوترم فروندلیچ…………………….. ۲۳

 

۱-۷- سنتیک جذب……………………………….. ۲۴

 

۱-۷-۱- مدل سنتیکی شبه مرتبه اول……………… ۲۵

 

۱-۷-۲- مدل سنتیکی شبه مرتبه دوم……………… ۲۵

 

۱-۷-۳- مدل نفوذ درون ذره­ای………………….. ۲۶

 

۱-۸- برخی از مواد دارای خاصیت آنتی باکتریال……… ۲۷

 

۱-۸-۱- کیتوسان…………………………….. ۲۷

 

۱-۸-۲- یون های مس و کمپلکس کیتوسان- مس……….. ۲۸

 

۱-۸-۳- نانوذرات نقره……………………….. ۲۹

 

۱-۹- مروری بر کارهای انجام شده…………………. ۳۰

 

۱-۱۰- اهداف پروژه حاضر………………………… ۳۴

 

فصل دوم

 

مواد و روش ها

 

۲-۱- مواد شیمیایی مورد استفاده…………………. ۳۹

 

۲-۲- جاذب های مورد استفاده برای حذف آرسنیک (III)……. ۴۲

 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۲-۳- تهیه جاذب ها…………………………….. ۴۲

 

۲-۳-۱-  روش تهیه کامپوزیت کیتوسان/نانوآلومینا…. ۴۲

 

۲-۳-۲- روش سنتز نانو جاذب کیتوسان/آلومینا اصلاح شده با مس(II) ۴۲

 

۲-۴- دستگاه های مورد استفاده…………………… ۴۳

 

۲-۵- بررسی خصوصیات جاذب ها…………………….. ۴۳

 

۲-۶- روش تهیه محلول استاندارد آرسنیت……………. ۴۴

 

۲-۷- آزمایشات جذب دسته ای (بچ)…………………. ۴۵

 

۲-۷-۱- بررسی مقدار بهینه نانوآلومینا در کامپوزیت Chitosan/nano-Al2O3 جهت حذف As(III)…………………………………. ۴۵

 

۲-۷-۲- بررسی نسبت بهینه مس به کیتوسان در نانوجاذب Cu-chitosan/nano-Al2O3 جهت حذف As(III)   …………………………….. ۴۶

 

۲-۷-۳- بررسی تاثیر غلظت اولیه آرسنیک بر فرآیند جذب سطحی (مطالعات ایزوترم جذب)…………………………. ۴۶

 

۲-۷-۴- بررسی تاثیر زمان تماس بر فرآیند جذب سطحی As(III) (مطالعات سنتیک جذب)…………………………………… ۴۷

 

۲-۸- بازجذب و استفاده مجدد از جاذب ها…………… ۴۷

 

۲-۹- روش آنالیز………………………………. ۴۸

 

۲-۱۰- بررسی اثر تداخل یون های رایج……………… ۴۸

 

۲-۱۱- بررسی خاصیت ضد میکروبی جاذب ها……………. ۴۸

 

فصل سوم

 

نتایج و بحث

 

۳-۱- بررسی ساختار و ویژگیهای جاذبهای کیتوسان، کیتوسان/نانوآلومینا و مس-کیتوسان/نانوآلومینا…….. ۵۳

 

۳-۱-۱- ویژگی های مورفولوژی جاذب ها…………….. ۵۳

 

۳-۱-۲- مطالعاتEDX   جاذب ها…………………… ۵۶

 

۳-۱-۳- مطالعاتAFM   جاذب ها…………………… ۵۷

 

۳-۱-۴- مطالعاتXRD   جاذب ها…………………… ۵۸

 

۳-۱-۵- مطالعات FTIR  جاذب ها ………………….. ۶۱

 

۳-۲- ساختار فرضی نانوکامپوزیت کیتوسان/آلومینا……. ۶۶

 

۳-۳- بررسی پارامترهای موثر بر جذب As(III) به روش ناپیوسته در دمای محیط و pH خنثی….. ۶۹

 

۳-۳-۱- بررسی مقدار بهینه نانوذرات آلومینا در Chitosan/nano-Al2O3 جهت حذف As(III)…… ۶۹

 

۳-۳-۲-  بررسی نسبت بهینه مس به کیتوسان در نانوجاذب اصلاح شده جهت حذف As(III)……… ۷۰

 

۳-۳-۳- بررسی تاثیر غلظت اولیه As(III)بر فرآیند جذب سطحی ۷۱

 

۳-۳-۴- بررسی تاثیر زمان تماس بر فرآیند جذب سطحی As(III) ۷۳

 

۳-۴- ایزوترم های جذب سطحی……………………… ۷۷

 

۳-۴-۱- بررسی ایزوترم های جذب As(III) توسط جاذب کیتوسان.. ۷۷

 

۳-۴-۱-۱- بررسی ایزوترم لانگمویر………………… ۷۷

 

۳-۴-۱-۲- بررسی ایزوترم فروندلیج……………….. ۷۸

 

۳-۴-۲- بررسی ایزوترم های جذب As(III) توسط نانوکامپوزیت Chitosan/nano-Al2O3 ۸۱

 

۳-۴-۲-۱- بررسی ایزوترم لانگمویر………………… ۸۱

 

۳-۴-۲-۲- بررسی ایزوترم فروندلیج……………….. ۸۲

 

۳-۴-۳- بررسی ایزوترم های جذب As(III) توسط نانوجاذب Cu-chitosan/nano-Al2O3……… ۸۴

 

۳-۴-۲-۱- بررسی ایزوترم لانگمویر………………… ۸۴

 

۳-۴-۲-۲- بررسی ایزوترم فروندلیج……………….. ۸۵

 

۳-۵- سنتیک­های جذب سطحی………………………… ۸۷

 

۳-۵-۱- مدل سنتیکی شبه مرتبه اول……………….. ۸۸

 

۳-۵-۲- مدل سنتیکی شبه مرتبه دوم……………….. ۹۱

 

۳-۵-۳- مدل نفوذ درون ذره­ای……………………. ۹۵

 

۳-۶- اثر pH  اولیه…………………………….. ۹۸

 

۶-۷- اثر تداخل یون های رایج…………………… ۱۰۰

 

۳-۸- قابلیت استفاده مجدد از جاذب………………. ۱۰۱

 

۳-۹- حذف آرسنیک از آب های طبیعی………………. ۱۰۱

 

۳-۶- فعالیت ضدمیکروبی………………………… ۱۰۲

 

۴- نتیجه گیری……………………………….. ۱۰۴

 

۵- پیشنهادات………………………………… ۱۰۶

 

۶- منابع……………………………………. ۱۰۷

 

فهرست اشکال

 

شکل ۱-۱-  مراحل جذب در سطوح درونی…………………. ۱۳

 

شکل ۱-۲- نمودار خطی ایزوترم جذب لانگمویر…………. ۲۲

 

شکل ۱-۳-  مقایسه نمودارهای ایزوترم جذب فروندلیچ بر اساس مقادیر n 24

 

شکل ۳-۱- تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه جاذب های  (a کیتوسان  (b نانوکامپوزیت Chitosan/nano-Al2O3   و (c  نانوکامپوزیت Cu-chitosan/nano-Al2O3 …. ۵۴

 

شکل ۳-۲- میکروگراف های SEM  از   (a کیتوسان خالص     (b نانوکامپوزیت  Chitosan/nano-Al2O3     (c نانوکامپوزیت  Cu-chitosan/nano-Al2O3      پس از جذب………. ۵۵

 

شکل۳-۳- آنالیز EDX مربوط به نانوکامپوزیت Cu-chitosan/nano-Al2O3. 56

 

شکل ۳-۴- تصاویر AFM  از سطح نانوکامپوزیت Cu-chitosan/nano-Al2O3 ۵۷

 

شکل ۳-۵- پراش اشعه X  نمونه نانوذرات آلومینا…….. ۵۸

 

شکل ۳-۶- پراش اشعه X  نمونه کیتوسان…………….. ۵۹

 

شکل ۳-۷- پراش اشعه ایکس نمونه نانوکامپوزیت Chitosan/nano-Al2O3. 60

 

شکل ۳-۸- پراش اشعه ایکس نمونه نانوکامپوزیت Cu-chitosan/nano-Al2O3 ۶۰

 

شکل ۳-۹- فازهای کریستالی (a Chitosan/nano-Al2O3  و (b Cu-chitosan/nano-Al2O3  با توجه به الگوهای XRD آنها… ۶۱

 

شکل۳-۱۰- طیف FT-IR مربوط به کیتوسان………………. ۶۲

 

شکل۳-۱۱- طیف FT-IR مربوط به نانوکامپوزیت Chitosan/nano-Al2O3. 63

 

شکل۳-۱۲- طیف FT-IR  مربوط به نانوکامپوزیت Cu-chitosan/nano-Al2O3 ۶۴

 

شکل۳-۱۳- طیف FT-IR  مربوط به نانوکامپوزیت Cu-chitosan/nano-Al2O3 پس از جذب ۶۵

 

شکل ۳-۱۴- طیف FTIR         (a کیتوسان خالص       (b  Chitosan/nano-Al2O3         (c  و  (d  نانوجاذب   Cu-chitosan/nano-Al2O3   قبل و   پس از جذب. ۶۶

 

شکل ۳-۱۵- ساختار فرضی نانو کامپوزیت کیتوسان/آلومینا. ۶۷

 

شکل ۳-۱۶- ساختار کمپلکس کیتوسان-مس (a) مدل پل (b) مدل آویز ۶۸

 

شکل ۳-۱۷- تاثیر غلظت اولیه As(III)  بر ظرفیت جذب سطحی جاذب های مورد استفاده………. ۷۲

 

شکل ۳-۱۸- داده های سنتیک برای جذب As(III)  بر روی  جاذب های مورد استفاده………. ۷۵

 

شکل ۳-۱۹-  فرم خطی ایزوترم لانگمویر برای جاذب کیتوسان خالص ۷۸

 

شکل ۳-۲۰-  فرم خطی ایزوترم فروندلیچ برای جاذب کیتوسان خالص ۷۹

 

شکل ۳-۲۱-  فرم خطی ایزوترم لانگمویر برای نانوکامپوزیت Chitosan/nano-Al2O3…….. ۸۱

 

شکل ۳-۲۲- فرم خطی ایزوترم فروندلیچ برای نانوکامپوزیت Chitosan/nano-Al2O3.. 83

 

شکل ۳-۲۳-  فرم خطی ایزوترم لانگمویر برای نانوجاذب  Cu-chitosan/nano-Al2O3 ۸۵

  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی