نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

۷-۳-۲ دیدگاه‌های تعهد سازمانی. ۵۳
۸-۳-۲ مدل‌ها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی. ۵۴
۴-۲ قصد ترک سازمان. ۵۹
۱-۴-۲ دلایل ترک سازمان. ۶۱
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۶۴
۳-۲ روش تحقیق. ۶۴
۳-۳ مدل تحلیلی تحقیق. ۶۵
۴-۳ جامعه آماری. ۶۵
۵-۳ نمونه و تعیین حجم نمونه ۶۶
۶-۳روش گرد آوری داده ها ۶۷
۷-۳ ابزار گردآوری داده ها و ویژگی های آن. ۶۷
۸-۳ ویژگی های فنی ابزار تحقیق. ۶۷
۱-۸-۳ روایی ابزار تحقیق. ۶۷
۲-۸-۳  پایایی ابزار تحقیق. ۶۸
۹-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹
۱-۹-۳ رگرسیون. ۶۹
۲-۹-۳ شرایط لازم جهت استفاده از رگرسیون خطی. ۷۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۷۳
۲-۴ توصیف داده‌های پژوهشی. ۷۳
۱-۲-۴ اطلاعات مربوط به جنسیت.. ۷۴
۲-۲-۴ اطلاعات مربوط به رده سنی. ۷۵
۳-۲-۴ اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات.. ۷۶
۴-۲-۴ اطلاعات مربوط به میزان تجربه ۷۷
۳-۴ تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸
۴-۴ نتایج آزمون رگرسیونی فرضیات.. ۷۹
۱-۴-۴ آزمون کلموگروف- اسمیرنف(KS) 80
1-1-4-4 نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ۱٫ ۸۰
۲-۱-۴-۴ آزمون دوربین- واتسون برای متغیر مستقل سن. ۸۰
۳-۱-۴-۴  بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل سن. ۸۱
۴-۱-۴-۴ بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل سن. ۸۱
۵-۱-۴-۴ نتیجه فرضیه ۱٫ ۸۵
۲-۴-۴ نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ۲٫ ۸۵
۱-۲-۴-۴ آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تحصیلات.. ۸۶
۲-۲-۴-۴  بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تحصیلات.. ۸۶
۳-۲-۴-۴ بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تحصیلات.. ۸۶
۴-۲-۴-۴ نتیجه فرضیه ۲٫ ۸۹
۳-۴-۴ نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ۳٫ ۸۹
۱-۳-۴-۴ آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل تجربه ۹۰
۲-۳-۴-۴ بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل تجربه ۹۰
۳-۳-۴-۴  بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل تجربه ۹۰
۴-۳-۴-۴ نتیجه فرضیه ۳٫ ۹۳
۴-۴-۴ نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ۴٫ ۹۴
۱-۴-۴-۴ آزمون دوربین_واتسون برای متغیر مستقل آموزش.. ۹۴
۲-۴-۴-۴ بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیر مستقل آموزش.. ۹۴
۳-۴-۴-۴ بررسی نرمال بودن خطا ها برای متغیر مستقل آموزش.. ۹۵
۴-۴-۴-۴  نتیجه فرضیه ۴٫ ۹۸
۵-۴-۴ خلاصه نتایج آزمون رگرسیون فرضیات ۵و۶و۷٫ ۹۸
۶-۴-۴ نتایج فرضیه ۸٫ ۱۰۰
۵-۴ نتایج رگرسیون فرضیات.. ۱۰۱
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۱۰۳
۲-۵ نتایج به دست آمده از فرضیات تحقیق. ۱۰۳
۱-۲-۵ نتیجه فرضیه اول. ۱۰۳
۲-۲-۵ نتیجه فرضیه دوم ۱۰۴
۳-۲-۵ نتیجه فرضیه سوم ۱۰۴
۴-۲-۵ نتیجه فرضیه چهارم ۱۰۵
۵-۲-۵ نتیجه فرضیه پنجم ۱۰۵
۶-۲-۵ نتیجه فرضیه ششم ۱۰۶
۷-۲-۵ نتیجه فرضیه هفتم ۱۰۶
۸-۲-۵ نتیجه فرضیه هشتم ۱۰۶
۳-۵ نتیجه گیری کلی فرضیات.. ۱۰۷
۴-۵ پیشنهادات.. ۱۰۷
۱-۴-۵ پیشنهادات برای محققین آینده ۱۰۸
۵-۵ محدودیت های تحقیق. ۱۰۹
پیوست ها
پیوست الف) پرسشنامه پژوهشی. ۱۱۱
پیوست ب) خروجی نرم افزار. ۱۱۴
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۳۷
منابع لاتین: ۱۳۹
چکیده انگلیسی: ۱۴۳
جدول ۱-۲ نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد ۴۴
جدول ۲-۲ تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد ۵۱
جدول ۱-۳  پایایی ابزار اندازه گیری. ۶۹
جدول ۱-۴  : جنسیت پاسخ دهندگان. ۷۴
جدول ۲-۴ : اطلاعات مربوط به رده سنی. ۷۵
جدول ۳-۴  : اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات.. ۷۶
جدول ۴-۴ : اطلاعات مربوط به تجربه ۷۷

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

نگاره ۱-۴٫  آزمون کلموگروف –اسمیر نوف (Ks) 80
نگاره ۲-۴٫   آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. ۸۳
نگاره ۳-۴٫ نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. ۸۴
نگاره ۴-۴ تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. ۸۴
نگاره ۵-۴ ضرایب معادله رگرسیونی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. ۸۵
نگاره ۶-۴٫  آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. ۸۸
نگاره ۷-۴٫ نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. ۸۸
نگاره ۸-۴ تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. ۸۹
نگاره ۹-۴٫  آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. ۹۲
نگاره ۱۰-۴٫ نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. ۹۳
نگاره ۱۱-۴ تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. ۹۳
نگاره ۱۲-۴٫  آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. ۹۶
نگاره ۱۳-۴٫ نتایج همبستگی آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. ۹۷
نگاره ۱۴-۴ تحلیل واریانس آزمون رگرسیون با متغیر وابسته تعهد سازمانی. ۹۷
نگاره ۱۶-۴ خلاصه نتایج رگرسیون فرضیه ۵٫ ۹۹

  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی