نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

نقد و بررسی متون پایان نامه ها

نقد و بررسی پایان نامه ها همه رشته های دانشگاهی

رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر ادبیات تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی

بخش دوم: مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۲-۲: پیشینه تحقیقات ………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۲-۲-۱: پیشینه تحقیقات رابطه بین تعهد و رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………. ۵۵
۲-۲-۱-۱: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۲-۲-۱-۲: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۲-۲: پیشینه تحقیقات ارتباط بین فاصله قدرت و تعهد سازمانی ………………………………………… ۵۶
۲-۲-۲-۱: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۲-۲-۲-۲: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۲-۳:پشینه تحقیقات ارتباط بین جمع گرائی- فردگرائی و رفتار شهروندی سازمانی ……………… ۵۸
۲-۲-۳-۱: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۲-۲-۳-۲: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. ۵۹
۲-۲-۴: پیشینه تحقیقات ارتباط بین مردگرائی- زن گرائی و رفتار شهروندی سازمانی ………………. ۶۰
۲-۲-۴-۱: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۲-۲-۴-۲: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۲-۲-۵: پیشینه تحقیقات ارتباط بین ابهام گریزی و تعهد سازمانی ………………………………………….. ۶۱
۲-۲-۵-۱: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. ۶۱
۲-۲-۵-۲: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۲-۲-۶: پیشینه تحقیقات ارتباط بین فرهنگ سازمانی با تعهد و رفتار شهروندی سازمانی ………….. ۶۱
۲-۲-۶-۱: تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. ۶۱
۲-۲-۶-۲: تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. ۶۲
فصل سوم: روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………… ۶۹
۳-۱: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
۳-۲: روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
۳-۳: جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۳-۴: حجم نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۳-۴-۱: روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۳-۵: ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. ۷۲
۳-۶: روائی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
۳-۷: پایائی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
۳-۸: روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….. ۷۴
۳-۹: خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات …………………………………………………. ۸۰
۴-۱: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۴-۲: روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………. ۸۱
۴-۳: مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۴-۳-۱: تحلیل مدل مفهومی توسط مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………… ۸۲
۴-۳-۲: خروجی نرم افزار لیزرل ……………………………………………………………………………………….. ۸۲
۴-۳-۳: نتایج مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………………………………………. ۸۳
۴-۴: آزمون پایائی ابزار (آلفای کرونباخ) ……………………………………………………………………………. ۸۵
۴-۵: آزمون فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۴-۵-۱: فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
۴-۵-۲: فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
۴-۵-۳: فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
۴-۵-۴: فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………………………… ۹۰
۴-۵-۵: فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۲
۴-۶: خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
فصل پنجم: یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات …………………………………………. ۹۵
۵-۱: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
۵-۲: مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی اجرای تحقیق ……………………………………………. ۹۶
۵-۳: یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
۵-۳-۱: نتایج آزمون ها ……………………………………………………………………………………………………. ۹۶
۵-۳-۱-۱: نتایج مدل تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) ……………………………………………….. ۹۷
۵-۳-۱-۲: نتایج آزمون آلفای کرونباخ …
……………………………………………………………………………. ۹۷
۵-۳-۱-۳: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیات ………………………………………………………………. ۹۷
۵-۳-۱-۳-۱: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه اول ……………………………………………………….. ۹۷
۵-۳-۱-۳-۲: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه دوم ……………………………………………………….. ۹۷
۵-۳-۱-۳-۳: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه سوم ………………………………………………………. ۹۸
۵-۳-۱-۳-۴: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه چهارم ……………………………………………………. ۹۸
۵-۳-۱-۳-۵: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون فرضیه پنجم ……………………………………………………… ۹۸
۵-۴: بحث و مقایسه ……………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
۵-۴-۱: شباهت ها ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۵-۴-۲: تفاوت ها …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
۵-۵: پیشنهادات محقق به سازمان مورد مطالعه ……………………………………………………………………. ۱۰۱
۵-۵-۱: پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق …………………………………………………………………….. ۱۰۱
۵-۵-۲: سایر پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۵-۶: پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۵-۷: خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
 
منابع و مأخذ
عنوان                                                                                                                          صفحه
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
 
ضمائم
عنوان                                                                                                                          صفحه
پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
خروجی نرم افزارهای SPSS وLisrel  ………………………………………………………………………….. ۱۲۰
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                          صفحه
جدول ۲-۱: تفاوت های مهم میان جوامع با فاصله قدرت زیاد و کم ……………………………………… ۴۲
جدول ۲-۲: تفاوت های مهم جوامع ابهام گریزی قوی و ضعیف ………………………………………….. ۴۳
جدول ۲-۳: تفاوت های مهم در جوامع جمع گرا و فردگرا ………………………………………………….. ۴۵
جدول ۲-۴: تفاوت های مهم جوامع مردگرا و زن گرا …………………………………………………………. ۴۶
جدول ۲-۵: تحقیقات مشابه و نتایج آنها ……………………………………………………………………………. ۶۳
جدول ۳-۱: نحوه طبقه بندی جامعه آماری ………………………………………………………………………… ۷۲
جدول ۳-۲: نحوه طبقه بندی نمونه آماری …………………………………………………………………………. ۷۲
جدول ۳-۳: آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیقات مشابه …………………………………………… ۷۵

  • آرما سالار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی